YournextU

Giới thiệu các khóa học hàng đầu của chúng tôi,
chúng tôi có nhiều lựa chọn trong số hơn 1.000 khóa học phổ biến có sẵn tại YourNextU.

Inline Learning

Trải nghiệm hội thảo năng động kết nối các kỹ năng có liên quan cao đã học được vào bối cảnh công việc/cuộc sống với tư duy để thành công.

Inline Learning​

Outward Mindset

Hãy lắng nghe với tinh thần cởi mở và cố gắng vì lợi ích chung.

Category​

Creating the Future Workplace

Inline Learning​

Growth Mindset

Nghĩ xa hơn để biến thách thức thành khả năng.

Category​
Creating the Future Workplace

Inline Learning​

Self Leadership

Đánh thức nhà lãnh đạo bên trong của bạn: Theo đuổi các mục tiêu mà không cần chờ đợi mệnh lệnh.

Category​
Creating the Future Workplace

Online Learning

Học tập tự tổ chức được sắp xếp về các khái niệm, lý thuyết, mô hình và nền tảng chính trước khi tham gia trải nghiệm học tập.

OnLine Learning

Effective Time Management

Nói xin chào với một cuộc sống hiệu quả hơn thông qua quản lý thời gian!

Category​
Personal Growth

OnLine Learning

Culture Building Blocks

Mở khóa sức mạnh của văn hóa làm việc chuyên nghiệp.

Category​
Creating the Future Workplace

OnLine Learning

Making a Connection
Nắm vững các mối quan hệ khách hàng để bán hàng thành công.
Category​
Professional Development

Frontline Learning

Bộ công cụ, hỗ trợ và bài tập tự chọn để áp dụng việc học vào cải thiện công việc và cuộc sống.

Application Template

Mission Ideas

Tips & Checklist

Beeline Learning

Học tập xã hội mang những người học lại với nhau để chia sẻ kinh nghiệm và những gì đã hiệu quả, phản ánh, huấn luyện lẫn nhau và lập kế hoạch cho những gì tiếp theo.

BeeLine Learning

Dealing with Difficult People: Colleagues (Community)
Thực hành làm việc nhóm hài hòa, không rắc rối.
Category​
Creating the Future Workplace

BeeLine Learning

Virtual BeeLine: Ideate Practice Lab (Practice Lab)

Ý tưởng thực hiện dễ dàng với thực hành.

Category​

New & Future Skills

BeeLine Learning

Business Playground: Business Model Makeover
Cách mạng hóa kế hoạch kinh doanh của bạn với thực tiễn.
Category​
Running a Business