คอร์สเรียน (Course)

Growth Mindset
Think beyond the box to turn challenges into possibilities. 

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

Are you prepared to try something you’ve never attempted before? Let’s change your mind set about what was once challenging. Take a bold step and embark on new experiences with our Growth Mindset program. Our course will guide you in discovering your abilities by teaching you how to adopt a growth mindset. This mindset will undoubtedly assist you in overcoming obstacles and accomplishing your objectives in life. Enroll now and start your growth journey! 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

– Differences between Fixed mindset and Growth mindset. 

– The importance of cultivating a Growth mindset. 

– What are the benefits of having a Growth mindset in your life 

– Discover more techniques for developing a Growth mindset within yourself. 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

/5