คอร์สเรียน (Course)

Self Leadership
Awaken Your Inner Leader: Pursue Goals Without Waiting for Orders 

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

Are you ready to lead yourself? Are you someone who takes initiative and strives to make a valuable impact within your organization without waiting for others to guide you? If so, then it’s time to become the best version of yourself and continuously strive for self-improvement. And guess what? Our course can help you achieve this! We will guide you through the process of creating self-leadership by developing the correct mindset and skillset necessary for success. From setting achievable goals to communicating effectively and seeking assistance from those around you, we have got you covered. So, are you ready to take the first step towards becoming the best version of yourself? Register now and let’s get started! 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

– Developing the Mindset and Skillset for Self-Leadership

– Setting Achievable Goals with the SMART Goal Tool 

– Exploring Different Leadership Styles 

– Harnessing the 5 Powers at Work for Optimal Performance 

– Communication Techniques for Effective Collaboration and Seeking Help from Others 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
/5