YournextU

คอร์สเรียน (Course)

Portfolio Building Certification : Self Leadership

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

Self Leadership  โปรแกรมการเรียนรู้ ประเมินตนเอง ปรับตัวสู่หัวหน้า หาหนทางไปสู่ความสำเร็จ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนการเป็นผู้นำตนเอง พัฒนาความสามารถในการจัดการกับอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ ได้เรียนรู้วิธีการสร้างพลังอำนาจ และก้าวข้ามความกลัวที่คอยดึงคุณไว้ 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

Self Leadership  โปรแกรมการเรียนรู้ ประเมินตนเอง เพิ่มขีดความสามารถของการเป็นผู้นำตนเองด้วยทักษะทั้งสามของการเป็นผู้นำ หลักสูตรนี้จะช่วยให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่สอดรับกับหัวหน้างานในการตั้งเป้าหมาย, การวิเคราะห์ และ ปรับสไตล์การนำให้เหมาะสม เพื่อให้ไปถึงความสำเร็จของเป้าหมายร่วมกัน โดยผ่านแนวคิดดังต่อไปนี้  

ปลุกพลังอำนาจ (Points of Power) – เรียนรู้ 5 แหล่งพลังอำนาจในที่ทำงาน และวิธีการปลุกพลังนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม   

บทสนทนาเชิงรุก (Proactive Conversations) – เรียนรู้วิธีการหาคำชี้แนะ และการสนันสนุนที่จำเป็น ด้วยวิธีการสร้างบทสนทนากับหัวหน้างาน  

พัฒนาความสามารถในการจัดการกับอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ ได้เรียนรู้วิธีการสร้างพลังอำนาจไปสู่ผลสัมฤทธิ์ 

เนื้อหาของคอร์สนี้ (Course Detail)

-การเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบความคิด และชุดทักษะของ Self Leadership 

– การปรับสไตล์ : ส่วนผสมของพฤติกรรมของการเป็นผู้นำ ทั้งผู้นำเชิงสั่งการ และผู้นำเชิงสนับสนุน 

– เปิดประตูสู่การส่งพลัง (Points of Power) : องค์ประกอบส่วนที่สองของกรอบความคิด 

 – บทสนทนา : แบบฝึกฝนในการมีบทสนทนา แบ่งตามระดับพัฒนาการ (ความสามารถต่ำไปถึงความสามารถสูง) D1-4 เตรียมบทสนทนาที่เหมาะกับสไตล์การเป็นผู้นำ 

– บทแนะนำเกี่ยวกับ SL Model มุมมองจากการเป็นผู้นำในตนเอง รวมทั้งการฝึกฝนเพื่อใช้เป็นภาษาที่เข้าใจตรงกัน 

– ทักษะ 3 อย่าง ของผู้นำตนเอง และความสำคัญของการทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหัวหน้า    

– ฝึกฝนการตั้งเป้าหมายที่ SMART และ ความสำคัญของทำให้ชัดเจน, การเจรจาต่อรอง,  การปรับแนวคิด เพื่อใช้ในการตั้งเป้าหมายอย่าง SMART 

– กิจกรรมเพื่อช่วยฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์  

– แนวคิดเรื่องความมุ่งมั่นและความสามารถ รวมทั้ง ขีดความสามารถทั้ง 4 ระดับ 

– การใช้ Diagnosing Grid และการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5