YournextU

คอร์สเรียน (Course)

Living a Meaningful life you value
ใช้ชีวิตที่มีความหมายในแบบของคุณ

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

ความรู้สึกถึงชีวิตที่มีความหมายสร้างการเชื่อมต่อคนไปสู่แรงขับเคลื่อนให้ถึงเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น และ รู้สึกถึงการมีคุณค่า  เกิดอารมณ์และทัศนคติเชิงบวกที่ทำให้คนรู้สึกพึงพอใจกับชีวิต
อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกถึงชีวิตที่มีความหมายไม่ได้เกิดขึ้นเองตามอายุ หรือประสบการณ์ที่มากขึ้นของแต่ละคน แต่จำเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทอย่างตั้งใจในการค้นหาถึงความหมาย
หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้องค์ประกอบต่างๆในหลักการจิตวิทยาเชิงบวก ด้วยการทบทวน และพิจารณาแง่มุมต่างๆ ของชีวิต เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ สร้างแรงขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้น และ สามารถกำหนดแผนการไปสู่ชีวิตที่มีความหมายในรูปแบบของตนเอง

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

• การทบทวนตนเอง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดของการกำหนดความหมายของชีวิตที่มีความหมาย
• แง่มุมต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวเอง, ความปรารถนา เพื่อเข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆของชีวิตที่มีความหมาย
• การพิจารณาถึงชีวิตในปัจจุบันของคุณ และฝึกฝนการใช้เครื่องมือต่างๆ
• การเตรียมความพร้อมให้กับคุณ เพื่อใช้กระบวนการของการค้นหาความหมายสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5