YournextU

คอร์สเรียน (Course)

Digital Transformation
การเปลี่ยนแปลงองค์กร

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นรวดเร็วมาก และส่งผลกระทบต่อโลกธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา หลากหลายองค์กรจำเป็นต้องปิดตัวลง และเกิดธุรกิจใหม่ๆเข้ามาแทนที่  นอกจากนี้ บางธุรกิจต้องปรับตัวด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำธุรกิจไปโดยสิ้นเชิง เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆของธุรกิจส่วนใหญ่ไปแล้ว
Digital transformation ถือเป็นกระบวนการสำคัญต่อธุรกิจต่างๆ ให้สามารถปรับตัวได้ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม digital transformation ไม่ได้หมายถึงแค่การนำเทคโนโลยีหรือระบบต่างๆ มาใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการที่คุณต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและรูปแบบของธุรกิจของคุณอีกด้วย

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

• ความหมายที่แท้จริงของ digital transformation
• ตัวอย่างขององค์กรระดับโลก ที่ใช้ digital transformation ได้อย่างประสบความสำเร็จ
• กระบวนการในการทำ digital transformation และแนวทางในการเริ่มต้น digital transformation กับธุรกิจของคุณ

เนื้อหาของคอร์สนี้ (Course Detail)

หลักสูตรนี้ จะช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับ digital transformation อย่างถูกต้อง คุณจะได้เรียนรู้ถึงตัวอย่างความสำเร็จขององค์กรระดับโลกที่ใช้ digital transformation  ที่จะช่วยคุณปรับกระบวนการเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ digital transformation ในองค์กรของคุณ

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5