YournextU

คอร์สเรียน (Course)

Digital Marketing Certified Associate
หลักสูตรการตลาดออนไลน์

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

หลักสูตร The Digital Marketing Certified Associate (DMCA) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเชี่ยวชาญหลักสำคัญในการตลาดดิจิทัลทั้งในเรื่องของ Search Engine Optimization (SEO), Social Media, Pay-Per-Click (PPC), การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราส่วนของการเข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์ (Conversion), การวิเคราะห์เว็บ, การตลาดผ่านเนื้อหา, การตลาดผ่านอีเมล์และทางมือถือ
การตลาดดิจิทัลเป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ด้วยหลักสูตรนี้จะเพิ่มความมั่นใจและความสามารถในการยกระดับการตลาดดิจิทัลของธุรกิจคุณไปอีกรระดัับ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มทักษะความสามารถอย่างโดดเด่น หรือ พัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่  แต่ยังช่วยในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานได้อีกด้วย
เสริมความพร้อมในการเป็นนักการตลาดดิจิทัลที่สมบูรณ์และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการทำงานจริง ผู้เรียนจะได้รับทักษะที่ถูกต้องผ่านการฝึกฝนอย่างมากมายกับสถานการณ์จำลอง และโครงการต่างๆที่จะช่วยให้ผู้เรียนเปิดตัวแคมเปญการตลาดดิจิทัลได้
นอกจากนี้หลักสูตร DMCA ยังช่วยในการเตรียมความพร้อมสำหรับแบบทดสอบเพื่อประกาศนียบัตรรับรอง เช่น OMCA (OMCP), การตลาดบน Facebook, การตลาดบน YouTube, Google Ads, Google Analytics และการตลาดบน Twitter

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

  • ได้รับความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับสาขาการตลาดดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น SEO, การตลาดสื่อสังคมออนไลน์, PPC, การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราส่วนของการเข้าชมเนื้อหาในเว็บไซต์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น, การวิเคราะห์เว็บ, การตลาดผ่านเนื้อหามือถือ และการตลาดผ่านอีเมล์, การซื้อผ่านโปรแกรม, การซื้อโฆษณาผ่านโปรแกรมระบบอัตโนมัติทางการตลาด, และกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
  • มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Google Analytics, Google Ads, การตลาดบน Facebook, Twitter Advertising และการตลาดบน YouTube
  • เรียนรู้การกำหนด วางแผน และจัดทำกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้วยช่องทางที่เหมาะสม
  • เชี่ยวชาญในการโฆษณาผ่าน Twitter
  • สร้างข้อความทางการตลาดที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
  • เตรียมความพร้อมสำหรับแบบทดสอบประกาศนียบัตรรับรองการตลาดดิจิทัลชั้นนำ เช่น OMCA, Google Analytics, Google Ads, การตลาดบน Facebook และการตลาดบน YouTube

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5