YournextU

คอร์สเรียน (Course)

Design Thinking Lab: ‘Pretotyping’ to Find the Right “it”

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

บ่อยครั้งที่ไอเดียดี ๆ ล้มเหลวหลังจากเริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเต็มตัว แนวคิด “Pretotype” จะเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงนี้ลงได้ ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีทดสอบสมมติฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้เครื่องมือที่จะช่วยตรวจสอบไอเดียของคุณ และทำให้แน่ใจว่านวัตกรรมของคุณจะประสบความสำเร็จ  และไม่ต้องลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อมาค้นพบทีหลังว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

  • วิธีการทำ Pretotype
  • เทคนิคของการทำ Pretotype
  • กรณีศึกษา ของ การทำ Pretotype

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5