YournextU

คอร์สเรียน (Course)

SimpliLearn University
Power BI

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

Microsoft Power BI เป็นชุดเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล และดึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจออกมาผ่านการสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ หลักสูตรฝึกอบรม Power BI นี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Power BI สามารถแก้ปัญหาเรื่องข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้เข้าใจและเชี่ยวชาญในการพัฒนาแดชบอร์ดจากรายงานที่มีอยู่ ค้นพบข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลด้วย Quick Insights และสูตรการปฏิบัติงานต่างๆโดยการใช้ Microsoft Power BI ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล 

Power BI หนึ่งในโปรแกรมระดับโลก ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงธุรกิจผ่าน Dashboard ได้อย่างง่ายดาย ไม่ซับซ้อน โดยที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้จาก Excel, SQL, Oracle Microsoft Access Database เป็นต้น หลักสูตรนี้จะยกระดับของผู้เรียนให้เชี่ยวชาญในการค้นหาข้อมูลด้วย Quick insight และสูตรการปฏิบัติงานต่างๆโดยการใช้ Microsoft Power BI ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การ Create dashboards from published reports, สร้าง Dashboard จากผลรายงาน, ทำความเข้าใจการใช้งานแผนภูมิและกราฟให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆ และใช้รูปทรงต่างๆ เป็นเครื่องมือในการออกแบบและถ่ายทอดเรื่องราว นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้รู้วิธีการเตรียมข้อมูลสำหรับขั้นตอนในการวิเคราะห์และถ่ายทอด ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลต่างในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาของคอร์สนี้ (Course Detail)

Lesson 1 : Get and Prep Data like a Super Nerd  

Lesson 2 : Develop Your Data Nerd Prowess  

Lesson 3 : Developing Reports and Dashboards 

Lesson 4 : Tips Tricks and Capstone Project 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5