YournextU

คอร์สเรียน (Course)

Data Visualization and Storytelling
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

ถ้าจะบอกว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งข้อมูลก็คงจะไม่ผิดนัก เพราะไม่ว่าจะมองไหนทางไหน ก็ล้วนแต่มีการนําข้อมูลไป ปรับใช้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับตัวเองหรือองค์กร แต่ปัญหาที่มักจะตามมาจากการมีข้อมูลมหาศาล คือ การสื่อสาร ร้อยเรียงข้อมูลให้ออกมาเป็นเรื่องราวที่เข้าใจได้ง่าย ชัดเจนและตรงประเด็น รวมไปถึงการแสดงผลของข้อมูลใน รูปแบบที่ไม่เหมาะสม ที่อาจจะส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความสับสน หรือเข้าใจผิด ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่พบได้อยู่บ่อยๆ แม้แต่กับคนที่มีประสบการณ์ในการนําเสนอแบบ Presentation มาอย่างโชกโชนก็ตาม ท้ายที่สุด หากเกิดปัญหานี้ ขึ้นในองค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ ก็อาจจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ หรือการตัดสินใจของผู้บริหาร ที่อาจจะทําให้สูญเสีย โอกาสทางธุรกิจ หรือเกิดความเสียหายต่อธุรกิจขึ้นได้
การกําหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ถึงข้อมูลที่จําเป็น สร้าง STORYBOARD ข้อกําหนดของการใช้ Visualization การทํา slide นําเสนอ แบบเดียวกับที่องค์กรที่ปรึกษาระดับ โลกชั้นนําใช้ทั่วไป ที่เหมาะทั้งกับการนําเสนอ และการอ่าน
คอร์สนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ วิธีการวางแผนเพื่อสร้างการนําเสนอที่ดีภายในองค์กร (โดยจะเน้นไปที่ วิธีการวางแผน และการสร้างการนําเสนอที่ดี) รวมถึงการเลือกใช้ Visualization ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการ บอกเล่า ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาการนําเสนอให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

  • เรียนรู้วิธีการกําหนดวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้การนําเสนอบรรลุผลได้ตามเป้าหมาย
  • ทําความเข้าใจเกี่ยวกับคอนเท้นต์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญต่อการนําเสนอ
  • เรียนรู้การหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใหม่ๆที่มีประโยชน์
  • สร้างสตอรี่บอร์ดเพื่อช่วยให้การนําเสนอดําเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล
  • เรียนรู้วิธีการเลือกใช้ Visualization ให้เหมาะกับข้อมูลแต่ละประเภท ผู้เรียนสามารถนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ปรับใช้ได้ทันที
  • ทดลองสร้าง Visualization ที่เหมาะสมด้วยตัวเอง
  • เรียนรู้วิธีการทํา slide สําหรับการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ เหมาะใช้ได้กับทั้งการนําเสนอและการอ่าน

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5