YournextU

คอร์สเรียน (Course)

Code School Finland
High School :
solution and syntax

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

Code School Finland เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการเขียนโปรแกรมเป็นอันดับต้นของโลก หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นคลาสเรียนที่ให้น้องได้เรียนรู้ผ่าน 3 วิธีหลักที่เป็นหัวใจการเรียนรู้ของเด็ก คือ Project-Base Learning, Phenomenal-Base Learning และ Peer to peer Learning ทำให้น้องรู้สึกสนุกสนานพร้อมกับได้ความรู้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมภายในห้องเรียนโดนเทรนเนอร์คุณภาพที่ทั้งเชี่ยวชาญในเนื้อหาการสอนและการปฏิบัติตัวกับเด็ก ๆ ทำให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนานและได้รับความรู้ครบถ้วนอย่างแน่นอน 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

Solution and syntax คือหลักสูตรที่สอนให้น้องรู้จักการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรม และเปิดโอกาสให้น้องได้พัฒนาทักษะต่างที่จำเป็นต่อโลกการทำงาน ด้วยกิจกรรมที่สนุกและแปลกใหม่ น้อง ๆ จะได้ทดลองเป็นพนักงานของบริษัทซอฟต์แวร์และต้องออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้โดยใช้โปรแกรม Python น้องจะได้เรียนรู้พื้นฐานของ Python และรวมทีมเพื่อเขียนโปรแกรมที่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะการคิดและทัศนคติแบบผู้ประกอบการอีกด้วย 

 น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ความสำคัญของการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาในโลกเทคโนโลยี ได้ลองพัฒนาทักษะในการจัดการข้อมูลและทำให้กระบวนการง่าย ๆ ทำงานโดยอัตโนมัติ ได้ลองทำงานจริง และยังได้รับทักษะที่จำเป็นในชีวิตการทำงาน ทักษะผู้ประกอบการ การทำงานเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะของตนเอง และนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

เนื้อหาของคอร์สนี้ (Course Detail)

การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ :  เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรุ้ ค้นคว้าข้อมูล ทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์   

กลยุทธ์การทำงานที่หลากหลาย : ฝึกซ้อมเรียนรู้ กลยุทธ์ที่หลากหลายทำความเข้าใจหาสิ่งที่ใช่ พร้อมประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเอง   

สังคมแห่งการเรียนรู้  : ทำงานเป็นกลุ่ม การรับผิดชอบ ในการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน    

ศิลปะประยุกต์  :  เรียนรู้นำศิลปะรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้ร่วมตีความต่อยอด     

การบริหารจัดการชีวิต : การวางแผน จัดการเวลา รวมไปถึงสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีในการพัฒนาตนเอง   

ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน : หาวิธีการส่งเสริมขอบเขตส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว     

ทักษะเสริม : การสร้าง การประเมิน และตีความเนื้อหาการสื่อสารเฉพาะบุคคล    

การจัดการข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ : ใช้โปรแกรมสร้างโครงการหรือแก้ปัญหา  ออกแบบ ผลิต ประเมินประสิทธิภาพ  

ทักษะและการเขียนโปรแกรม   : การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างโครงการหรือแก้ปัญหา  และใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์    

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสร้างเครือข่าย  : การใช้แอพพลิเคชั่นส่งข้อความและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อการเรียนรู้     

ความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงาน : จัดการในสถานการณ์ต่างๆ สามารถรับมือ นำไปปรับใช้แก้ไขได้ในชีวิตจริง   

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทำงาน : วิธีทำงานร่วมกันบนความแตกต่าง การคิด วิเคราะห์ อภิปราย ประเมินความก้าวหน้าเพื่อผลสัมฤทธิ์่ที่ดี 

ชีวิตการทำงาน  :  เข้าใจถึงความต้องการในทางปฏิบัติและความคาดหวังในชีวิตการงาน 

อิทธิพล : สำรวจความสำเร็จและประเด็นของสังคมสมัยใหม่ ระดมความคิดแก้ปัญหาต่างๆ  

โครงสร้างและกฎเกณฑ์ของสังคม : เรียนรู้สถานการณ์ เลี่ยงการปะทะ การประนีประนอม และความร่วมมือ ทำงานเป็นทีมเวิร์ค  

การสร้างอนาคต  : ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดไปสู่ความยั่งยืน 

 

การคิดเชิงคำนวณ (แนวคิดการเขียนโปรแกรม) 

-ลำดับและการวนซ้ำ   : โค้ด (Code), สคริปต์ (script), คำสั่ง (command), ลำดับ (sequence), ลูป (loop), การจำกัด (definite), อนันต์ (infinite)   

-เหตุการณ์ (Event) : เหตุการณ์ (Event), การขนาน (parallelism), สคริปต์ (script), ลำดับ (sequence)   

-เงื่อนไข (Conditional & Conditional statement)  : การใช้ Condition, conditional, statement, structure, loop, if, if-else, while, for   

– ตัวดำเนินการ (Operators) และ ตรรกะ Boolean : การใช้ Arithmetic, logical, comparison, value, boolean, true, false   

– Nested loops and conditionals : การเรียนรู้เรื่อง Nesting, nested loop, nested conditional statement   

– การ Input   : การเรียนรู้เรื่อง Data, input, output, sensor   

– ตัวแปร (Variables)   : เกี่ยวกับ Value, set, change, define   

-การใช้งาน (Functions) : การเรียนรู้เกี่ยวกับ Define, call, argument, parameter, return  

-ประเภทของข้อมูล (Data types ) : เรียนรู้ข้อมูลประเภท Integer, float, string, boolean, list, class, array 

 

การคิดเชิงคำนวณ (แนวปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม)  

  

-การทดลองและทำซ้ำ : การพัฒนาโปรแกรมในลักษณะกระบวนการทำวนซ้ำ การทดลองเพื่อทดสอบฟีเจอร์และนำไปใช้กับโปรแกรมของตัวเอง  

-การทดสอบและการ debug : การทดสอบบ่อยครั้งว่าโปรแกรมทำงานและแก้ปัญหาตามที่เกิดขึ้นหรือไม่  

-การสร้างใหม่โดยสร้างจากแนวคิดหรือโปรแกรมที่มีอยู่  

-การทำให้เป็น module : สร้างโปรแกรมที่ทำงานได้เต็มรูปแบบจากส่วนย่อย การทำให้เป็นโมดูลเพื่อให้โปรแกรมสามารถถูกปรับเปลี่ยนและอ่านได้ง่ายขึ้น  

-การสร้างโปรแกรมการทำงานในรูปแบบภาษาข้อความ 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5