YournextU

คอร์สเรียน (Course)

Code School Finland
Middle School:
Develop and test

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

Develop and test เป็นหลักสูตรที่ต่อยอดมาจาก Code & create โดยน้อง ๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบและพัฒนาการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งรูปแบบการวนซ้ำ การออกคำสั่งแบบมีเงื่อนไข นอกจากนี้น้อง ๆ จะได้ลองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองผ่านการเขียนโปรแกรมที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการแก้บั๊กปัญหาต่างน้อง ๆ จะได้ทดลองนำสิ่งที่ตนเองสร้างไปให้คนเล่นจริงและรับฟีดแบ็คกลับมาเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

 น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการออกแบบและพัฒนา รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านการสร้างสื่อดิจิทัลในรูปแบบที่หลากหลาย และได้เรียนรู้กระบวนการ Design Thinking การทำงานร่วมกันเป็นทีม ความคิดสร้างสรรค์ การค้นหาไอเดียใหม่ ๆ การพัฒนาตนเองและได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในชีวิตการทำงาน นอกจากนี้น้อง ๆ จะได้ลองออกแบบ พัฒนาและนำสิ่งที่ตนเองสร้างไปให้คนได้ลองเล่นจริง เพื่อรับฟีดแบ็กและแก้ไขปัญหาในจุดต่าง ๆ ตามที่ได้รับฟีดแบ็กมา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อีกด้วย 

เนื้อหาของคอร์สนี้ (Course Detail)

การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  :  เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรุ้ ค้นคว้าข้อมูล ทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์  

กลยุทธ์การทำงานที่หลากหลาย : ฝึกซ้อมเรียนรู้ กลยุทธ์ที่หลากหลายทำความเข้าใจหาสิ่งที่ใช่ พร้อมประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเอง  

สังคมแห่งการเรียนรู้  : ทำงานเป็นกลุ่ม การรับผิดชอบ ในการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกในการทำงานร่วมกัน  

ศิลปะประยุกต์  :  เรียนรู้นำศิลปะรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้ร่วมตีความต่อยอด 

ทักษะทางอารมณ์ : การฝึกทักษะทางอารมณ์ในสถานการณ์การเรียนรู้ต่างๆ นำไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์   

การแสดงออกผ่านทางดิจิทัล :  นำเสนอด้วยการพูด การนำเสนอผลงานในโปรเจค    

การบริหารจัดการชีวิต : การวางแผน จัดการเวลา รวมไปถึงสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีในการพัฒนาตนเอง  

ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน : หาวิธีการส่งเสริมขอบเขตส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว  

  

การสื่อสาร  : การสร้างเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย  วิเคราะห์จุดแข็งในสถานการณ์การเรียนรู้หลายรูปแบบ   

มัลติมีเดียและการสื่อสาร   : สร้างและแบ่งปัน การประเมินเนื้อหามัลติมีเดียอย่างสร้างสรรค์  

ทักษะของบริบท : การสร้าง การประเมิน และตีความเนื้อหาการสื่อสารเฉพาะบุคคล 

การจัดการข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ : ใช้โปรแกรมสร้างโครงการหรือแก้ปัญหา  ออกแบบ ผลิต ประเมินประสิทธิภาพ   

ทักษะและการเขียนโปรแกรม   : การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างโครงการหรือแก้ปัญหา ใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่เพิกเฉยต่อกฎหมายลิขสิทธิ์  

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสร้างเครือข่าย  : การใช้แอพพลิเคชั่นส่งข้อความและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อการเรียนรู้  

ความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงาน : จัดการในสถานการณ์ต่างๆ สามารถรับมือ นำไปปรับใช้แก้ไขได้ในชีวิตจริง  

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทำงาน : วิธีทำงานร่วมกันบนความแตกต่าง การคิด วิเคราะห์ อภิปราย ประเมินความก้าวหน้าเพื่อผลสัมฤทธิ์่ที่ดี 

ชีวิตและการทำงาน  :  เข้าใจถึงความต้องการในทางปฏิบัติและความคาดหวังในชีวิตการงาน    

ด้านสังคม : เรียนรู้สถานการณ์ เลี่ยงการปะทะ การประนีประนอม และความร่วมมือ ทำงานเป็นทีมเวิร์ค 

 การคิดเชิงคำนวณ (แนวคิดการเขียนโปรแกรม)  

-ลำดับและการวนซ้ำ   : โค้ด (Code), สคริปต์ (script), คำสั่ง (command), ลำดับ (sequence), ลูป (loop), การจำกัด (definite), อนันต์ (infinite)  

-เหตุการณ์ (Event) : เหตุการณ์ (Event), การขนาน (parallelism), สคริปต์ (script), ลำดับ (sequence)  

-เงื่อนไข (Conditional & Conditional statement)  : การใช้ Condition, conditional, statement, structure, loop, if, if-else, while, for  

– ตัวดำเนินการ (Operators) และ ตรรกะ Boolean : การใช้ Arithmetic, logical, comparison, value, boolean, true, false  

– Nested loops and conditionals : การเรียนรู้เรื่อง Nesting, nested loop, nested conditional statement  

– การ Input   : การเรียนรู้เรื่อง Data, input, output, sensor  

– ตัวแปร (Variables)   : เกี่ยวกับ Value, set, change, define  

  การคิดเชิงคำนวณ (แนวปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม)    

– การใช้ Environment ของ visual programming : สามารถนำทางและใช้ visual environment เพื่อสร้างเนื้อหามัลติมีเดียได้  

– การพัฒนาโปรแกรม : กระบวนการทำวนซ้ำ การทดลองเพื่อทดสอบฟีเจอร์และนำไปใช้กับโปรแกรมของตัวเอง  

– การทดสอบและการ debug : การทดสอบบ่อยครั้งว่าโปรแกรมทำงานและแก้ปัญหาตามที่เกิดขึ้นหรือไม่  

– การสร้างใหม่โดยสร้างจากแนวคิดหรือโปรแกรมที่มีอยู่  

– การทำให้เป็น module  : การสร้างโปรแกรมที่ทำงานได้เต็มรูปแบบจากส่วนย่อย การทำให้เป็นโมดูล ปรับเปลี่ยนเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น  

– การสร้างโปรแกรมการทำงานใน visual environment : สามารถใช้  Visual programming environment เพื่อสร้างโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5