YournextU

คอร์สเรียน (Course)

Code School Finland
Primary School:
Code & Create

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

Code School Finland เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการเขียนโปรแกรมเป็นอันดับต้นของโลก หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นคลาสเรียนที่ให้น้องได้เรียนรู้ผ่าน 3 วิธีหลักที่เป็นหัวใจการเรียนรู้ของเด็ก คือ Project-Base Learning, Phenomenal-Base Learning และ Peer to peer Learning ทำให้น้องรู้สึกสนุกสนานพร้อมกับได้ความรู้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมภายในห้องเรียนโดนเทรนเนอร์คุณภาพที่ทั้งเชี่ยวชาญในเนื้อหาการสอนและการปฏิบัติตัวกับเด็ก ๆ ทำให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนานและได้รับความรู้ครบถ้วนอย่างแน่นอน 

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

Code and Create คือหลักสูตรพื้นฐานสำคัญสำหรับโปรแกรมเมอร์ฝึกหัด น้อง ๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดสำคัญในการเขียนโปรแกรม การใช้โค้ดสร้างเกมและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ พัฒนาทักษะการสร้างสื่อดิจิทัลในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงได้ลงมือเขียนโปรแกรมจริง เพื่อปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรม พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการนำไปต่อยอดในอนาคตได้อีกด้วย 

 น้อง ๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรม ตั้งแต่การใช้โค้ดในการสร้างสื่อดิจิทัลต่าง ๆ อาทิเช่น การเขียนโค้ดเกม การสร้างแอพพลิเคชั่น เรียนรู้พื้นฐานการป้อนคำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ รู้จักรูปแบบของสื่อดิจิทัลในปัจจุบัน รวมถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม การรับฟีดแบ็ก และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเขียนโปรแกรมโดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญ 

เนื้อหาของคอร์สนี้ (Course Detail)

การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  :   เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรุ้ ค้นคว้าข้อมูล ทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์การทำงานที่หลากหลาย : ฝึกซ้อมเรียนรู้ กลยุทธ์ที่หลากหลายทำความเข้าใจหาสิ่งที่ใช่ พร้อมประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเอง  

ศิลปะประยุกต์  :  เรียนรู้นำศิลปะรูปแบบต่างๆ ประยุกต์ใช้ร่วมตีความต่อยอด 

ทักษะทางอารมณ์ : การฝึกทักษะทางอารมณ์ในสถานการณ์การเรียนรู้ต่างๆ นำไปใช้ในทางที่สร้างสรรค์  

การแสดงออกผ่านดิจิทัล : นำเสนอด้วยการพูด การนำเสนอผลงานในโปรเจคต่างๆ 

การบริหารจัดการชีวิต : การวางแผน จัดการเวลา รวมไปถึงสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีในการพัฒนาตนเอง 

การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์  : การสร้างเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย  วิเคราะห์จุดแข็งในสถานการณ์การเรียนรู้หลายรูปแบบ  

มัลติมีเดียและการสื่อสาร   : สร้างและแบ่งปัน การประเมินเนื้อหามัลติมีเดียอย่างสร้างสรรค์ 

การจัดการข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ : ใช้โปรแกรมสร้างโครงการหรือแก้ปัญหา  ออกแบบ ผลิต ประเมินประสิทธิภาพ  

ทักษะและการเขียนโปรแกรม   : การใช้โปรแกรมเพื่อสร้างโครงการหรือแก้ปัญหา  และใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ 

ความพร้อมสำหรับชีวิตการทำงาน : จัดการในสถานการณ์ต่างๆ สามารถรับมือ นำไปปรับใช้แก้ไขได้ในชีวิตจริง 

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทำงาน : วิธีทำงานร่วมกันบนความแตกต่าง การคิด วิเคราะห์ อภิปราย ประเมินความก้าวหน้าเพื่อผลสัมฤทธิ์่ที่ดี 

ด้านสังคม : เรียนรู้สถานการณ์ เลี่ยงการปะทะ การประนีประนอม และความร่วมมือ ทำงานเป็นทีมเวิร์ค 

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5