YournextU

คอร์สเรียน (Course)

หากรู้จักที่จะลุก ก็ไม่กลัวที่จะล้ม 1

เกี่ยวกับคอร์ส (Course Description)

การดำเนินชีวิต เปรียบเสมือนกับการเดินทางของเรือใบ ที่กัปตันเรือจะต้องสามารถรับมือกับสภาพอากาศต่างๆ เพื่อนำร่องฝ่าท้องทะเลสู่จุดหมายปลายทางอย่างที่ตั้งใจ
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการ ของการตระหนักรู้ สร้างแรงจูงใจ คิดประเมินเหตุการณ์ และวิธีปฏิบัติที่สนับสนุนการฟื้นฟูตัวเอง (Resilience) เพื่อสามารถรับมือกับวิกฤตต่างๆในชีวิต
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• บุคคลในทุกสายอาชีพ ทั้งพนักงาน เจ้าของธุรกิจ รวมไปถึงนักศึกษา

สิ่งที่คุณจะได้รับ (What you'll learn)

EP 1:
Module 1: Defining Resilience
Module 2: Attention for Positive and Negative Events
Module 3: Beliefs about Positive and Negative Events

ลงทะเบียนสนใจคอร์สนี้ (Apply Course)

 ฉันต้องการให้บริษัทฯส่งข้อมูลข่าวสารบริการและโปรโมชั่นต่างๆของ SEAC”
“I would like SEAC to send me updated services’ information and promotions.”

Loading

หลักสูตรที่น่าสนใจเพิ่มเติม

business-playground-business-model-makeover
/5
5/5