YournextU

ข้อกำหนดการใช้บริการ

     ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการ YOUR NEXT U ของบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (“เรา”) โดยข้อกำหนดการใช้บริการนี้ (“ข้อกำหนดนี้”) จะครอบคลุมถึงการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการอื่นๆ (“บริการ”)  การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดนี้ทุกประการ ข้อกำหนดนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย


1. บริการ
เราให้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับการเข้าเรียนในคอร์สเรียนระดับโลกในด้านต่างๆ ให้บริการทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น รวมถึงอุปกรณ์ ช่องทาง และการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย โดยแบ่งรูปแบบการให้บริการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Online Course, Offline Course, Frontline Course, Beeline Course
ภายใต้ข้อกำหนดนี้และนโยบายของเรา เราจะให้สิทธิ์ท่านในการเข้าถึงบริการของเราได้ภายในระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ เป็นสิทธิไม่ผูกขาด และอาจถูกเพิกถอนได้ ทั้งนี้ สิทธิเข้าถึงบริการดังกล่าวจัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและพัฒนาตนเองเท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากบริการของเราได้เพียงเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่อาจนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์แต่ประการใด
บริการของเราสามารถใช้งานได้ภายในประเทศไทยเท่านั้น ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงคอร์สเรียนและบริการอื่นใดของเราเมื่ออยู่นอกพื้นที่ประเทศไทย
2. ค่าบริการ
ค่าบริการจะถูกเรียกเก็บจากท่านตามราคา ระยะเวลา และวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการ และเราจะไม่คืนเงินหรือเครดิตสำหรับช่วงการเป็นสมาชิกที่ไม่ครบเดือนหรือข้อมูลเนื้อหาที่ท่านไม่ได้เข้าถึงเพื่อเรียนรู้
3. บัญชีของท่าน
เมื่อท่านลงทะเบียนและเปิดใช้บัญชีผู้ใช้ของตนเอง ท่านจะได้รับสิทธิเข้าถึงบริการของเราภายใน 2 วันทำการ และท่านรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้ไว้กับเราผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง
ท่านไม่สามารถแบ่งปันบัญชีผู้ใช้ของท่านกับบุคคลอื่น และจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านเอาไว้เป็นความลับ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ที่ได้กระทำลงภายใต้บัญชีผู้ใช้ของท่าน รวมถึงความรับผิดในความเสียหายใด ๆ ทั้งต่อเราและต่อบุคคลอื่น อันมีสาเหตุมาจากการที่บุคคลภายนอกเข้ากระทำการผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่าน
เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดนี้ ท่านไม่สามารถแบ่งปัน ให้เช่า ให้ยืม ขาย ให้สิทธิการใช้ หรือกระทำการอื่นใดอันจะทำให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการได้
4. กรรมสิทธิ์
การเข้าใช้บริการไม่มีผลให้ท่านเป็นเจ้าของสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเรา โดยที่เราและ/หรือบริษัทคู่ค้าของเราสงวนความคุ้มครองใน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิประเภทใด ๆ ในการออกแบบ พัฒนา และดัดแปลง บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา
ในการเข้าใช้บริการของเรา ท่านต้องไม่คัดลอก แก้ไข ดัดแปลง สลับ เพิ่มเติม นำออก หรือพยายามกระทำการใดๆ เพือให้ได้มาซึงรหัส แนวคิด หรือลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานของบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา เว้นแต่ได้รับการอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดนี้
ท่านต้องไม่คัดลอก แก้ไข ดัดแปลง ทำสำเนา เก็บรักษา แปล ถอดความ แจกจ่าย แบ่งปัน โอน ให้ยืม ขาย ให้เช่า แสดง หรือโอนสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหาที่ได้รับจากการบริการของเรา
5. เนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้น
ท่านสามารถสร้างหรือแบ่งปันเนื้อหาของท่านเองได้โดยการแชร์ โพสต์ หรือกระทำการใด ๆ ในทำนองเดียวกัน (“เนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้น”) ให้กับเรา วิทยากร และ/หรือผู้ใช้รายอื่นๆ โดยที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาเหล่านั้นจะยังเป็นของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้น
เมื่อแบ่งปันเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นแล้ว ท่านตกลงให้สิทธิแก่เราแต่เพียงผู้เดียวในการคัดลอก แก้ไข ดัดแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ และใช้เนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นด้วยวิธีการใด ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด เช่น ด้านระยะเวลา รูปแบบ การเรียกเก็บค่าตอบแทน เป็นต้น โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ รวมถึงเนื้อหาที่เราเห็นว่าขัดกับข้อกำหนดนี้ด้วย
เมื่อท่านให้คำแนะนำ ติชม และความคิดเห็นใด ๆ ต่อบริการของเรา ถือเป็นการอนุญาตให้เรานำความคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านั้นมาปรับปรุงบริการโดยปราศจากข้อจำกัด และท่านตกลงจะไม่เรียกค่าตอบแทนจากเราในการกระทำดังกล่าวนั้น
6. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการ Inline Course
กรณีที่ท่านเข้าใช้บริการ Inline Course ที่อาคาร FYI โปรดทราบว่าบริการของเราไม่รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และค่าที่จอดรถ
เนื่องจากที่นั่งของบริการ Inline Course ในแต่ละชั้นเรียนมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ใช้บริการที่ทำการจองที่นั่งก่อนได้สิทธิ์ก่อนเท่านั้น โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระเบียบการจองที่นั่ง
หากท่านประสงค์จะยกเลิกการจองหรือไม่สามารถมาใช้บริการตามที่จองไว้ สามารถอ่านระเบียบการยกเลิกการจองได้ที่ https://www.yournextu.com/enrollment-and-cancellation-policy/
7. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการ BeeLine Community
โปรดปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพและแสดงความคิดเห็นให้อยู่ภายในหัวข้อ เราทุกคนล้วนต้องการการปฏิบัติอย่างให้เกียรติกัน และการให้เกียรติผู้อื่นจะทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ดีสำหรับสมาชิกทุกคน นโยบายของเราคือการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย ห้ามไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อสื่อสารข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ให้ร้าย เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ ลามกอนาจาร ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอื่นๆ ของบุคคลที่สาม หรือทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือข้อความหรือเนื้อหาที่ประกอบเป็นหรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่อาจเป็นความผิดทางอาญา ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
ท่านจะต้องไม่ปฏิบัติตนในลักษณะก่อกวน น่ารังเกียจ ข่มเหงรังแก เอาเปรียบ หรือไร้มารยาทใน BeeLine Community นอกจากนี้ ท่านต้องปฏิบัติตนในเชิงสร้างสรรค์และสุภาพ ไม่ประสงค์ร้ายหรือจงใจสร้างปัญหา
8. หน้าที่และความรับผิดของลูกค้า
คุณภาพในการแสดงผลเนื้อหาของเราอาจแตกต่างกันไปในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง และอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ได้แก่ ตำแหน่งที่ท่านอยู่ แบนด์วิดท์ที่ใช้ได้ และ/หรือความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแนวทาง ข้อจำกัดการใช้งาน และหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้นำไปใช้กับการที่ท่านใช้บริการและการปฏิบัติตนบนแพลตฟอร์มของเรา ท่านมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและจะต้องรับผิดชอบหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ ห้ามเข้าถึงหรือใช้บริการหรือสร้างบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย การที่ท่านใช้บริการและการปฏิบัติตนบนแพลตฟอร์มของเราจะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามเปิดเผยข้อมูล สร้างลิงก์มายังบริการของเรา สร้างเฟรมหรือมิเรอร์เนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงได้จากบริการของเรา ใช้บริการของเราเพื่อการแบ่งปันเวลาหรือนำไปหารายได้ในลักษณะของสำนักงานบริการ หรือเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่สามในลักษณะอื่นๆ
ห้ามแก้ไขระบบความปลอดภัยของบริการ แก้ไขบัญชีของผู้ใช้รายอื่น เข้าถึงข้อมูลในบริการหรือแพลตฟอร์มที่ไม่ได้มีไว้เพื่อท่าน เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง พยายามสืบค้น ตรวจหา หรือทดสอบช่องโหว่ของบริการหรือแพลตฟอร์มใดๆ หรือเจาะระบบความปลอดภัยหรือมาตรการรับรองความถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือตั้งใจทำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบใช้การไม่ได้
9. การระงับการเข้าใช้บริการ
เราอาจระงับบัญชีของท่านหรือจำกัดการเข้าถึงส่วนใดๆ ของบริการของเราหากท่านละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเรา โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ หากท่านละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้อย่างร้ายแรงหรือบ่อยครั้ง เราอาจยุติการเป็นสมาชิกของท่านทันที
หากท่านสำรองที่นั่งแต่ไม่เข้าเรียนติดต่อกันสามครั้งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ระงับไม่ให้เข้าถึงเป็นเวลา 30 วัน
10. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ป้องกัน และไม่เอาผิด SEAC, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้จากข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนายที่สมเหตุผล) ที่เกิดจากการที่ท่านใช้บริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ภาระผูกพันนี้จะยังคงอยู่แม้ว่าการเป็นสมาชิกของท่านจะสิ้นสุดลงแล้ว
11. การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิด
SEAC, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ มูลเหตุแห่งการดำเนินคดี ความรับผิดหรือความเสียหายประเภทใดๆ สำหรับสาเหตุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิด เกินกว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ท่านชำระไว้เป็นค่าบริการของเราในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนก่อนหน้าวันเกิดมูลเหตุแห่งการดำเนินคดี
SEAC, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียผลกำไร ยอดขาย หรือธุรกิจ, การสูญเสียโอกาสในการใช้งานหรือความเสียหายของซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือสารสนเทศ, การนัดหยุดงาน หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายข้างเคียงหรือเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่ครอบคลุม หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือเพื่อทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ที่เกิดจากการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการหรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการไม่ว่าในกรณีใดๆ และไม่ว่าสภาพแห่งสิทธิ์เรียกร้องจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ (ข) การดำเนินการหรือเนื้อหาใดๆ ของบุคคลอื่นนอกเหนือจาก SEAC รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการที่หมิ่นประมาท ล่วงเกิน หรือผิดกฎหมาย หรือ (ค) การเข้าถึง ใช้งาน หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก SEAC
SEAC, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้ ขอรับรองว่าจะตอบสนองความต้องการของคุณด้วยเนื้อหาที่อัปเดตและขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล แทนที่และอัปเกรดเนื้อหา
ท่านรับทราบว่าการใช้บริการของเราอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขของการอนุญาต หรือมีบริการของหรือโฆษณาบุคคลที่สาม ท่านยอมรับว่าเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว
12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราวโดยมีผลเป็นการแทนข้อกำหนดเดิม เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริการของเราอยู่เสมอ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยระบบแจ้งเตือนผ่านการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับท่านทันทีเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การที่ท่านยังคงใช้บริการต่อไป ถือได้ว่าท่านตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว
13. การแบ่งแยกส่วน
หากข้อหนึ่งข้อใดในข้อกำหนดนี้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าส่วนที่ยังสมบูรณ์และยังใช้บังคับได้นั้น ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป
14. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากข้อกำหนดนี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดนี้ ทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้มีการระงับข้อพิพาทภายใต้อำนาจของศาลไทย