YournextU

นโยบายการสมัครลงทะเบียนและการยกเลิก

1. บัญชีผู้ใช้

1.1 ผู้ใช้ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในใบสมัครมีความถูกต้อง

1.2 ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้บัญชีผู้ใช้ได้เพียงหนึ่งบัญชี และจะไม่แบ่งปันการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงบัญชีกับบุคคลที่สาม

1.3 สิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้บริการจะแบ่งปันให้ผู้อื่นหรือใช้โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนไม่ได้ ห้ามโอนสิทธิ์ในการใช้บัญชีของผู้ใช้รายหนึ่งให้กับผู้ใช้อีกรายหนึ่ง

2. อายุสมาชิก

2.1 อายุสมาชิกจะนับตั้งแต่เปิดใช้งาน หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ และได้ดำเนินการฝึกอบรมหรือการแนะนำข้อมูลเบื้องต้นใดๆ ในการใช้งานบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว (บัญชีกลุ่มอาจมีผู้ดูแลระบบที่ต้องได้รับการฝึกอบรม)

2.2 เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการสำหรับสมาชิกเมื่อหมดอายุลง โปรดแจ้งความประสงค์ที่จะต่ออายุบริการสำหรับสมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 เดือน เราจะออกใบแจ้งหนี้และช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการได้ทันทีเมื่อยืนยันว่าได้รับการชำระเงินแล้ว

3. บริการ

3.1 เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการกับใครก็ตามโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล

3.2 เราเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการต่างๆ อยู่เสมอ เราอาจเพิ่มหรือนำฟังก์ชัน คุณลักษณะ หรือข้อกำหนดต่างๆ ออกตามที่เห็นสมควร เราอาจระงับหรือหยุดส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหากการให้บริการนั้นจะส่งผลให้เราละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. การคุ้มครองข้อมูล

4.1 เราอาจติดต่อให้ผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการอื่นทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถปฏิบัตหน้าที่ต่าง ๆ ตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้

4.2 ท่านรับรองว่าจะไม่มีข้อกำหนดใดตามกฎหมายที่จะห้ามไม่ให้เราดำเนินการตามภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่ท่านรับรองว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้ให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าแล้วในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้น

4.3 ห้ามกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ท่านอาจเข้าถึงจากการใช้บริการนี้

5. การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิด

5.1 SEAC, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ มูลเหตุแห่งการดำเนินคดี ความรับผิดหรือความเสียหายประเภทใดๆ สำหรับสาเหตุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิด เกินกว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ท่านชำระไว้เป็นค่าบริการของเราในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนก่อนหน้าวันเกิดมูลเหตุแห่งการดำเนินคดี

5.2 (ก) SEAC, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียผลกำไร ยอดขาย หรือธุรกิจ, การสูญเสียโอกาสในการใช้งานหรือความเสียหายของซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือสารสนเทศ, การนัดหยุดงาน หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายข้างเคียงหรือเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่ครอบคลุม หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือเพื่อทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ที่เกิดจากการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการหรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการไม่ว่าในกรณีใดๆ และไม่ว่าสภาพแห่งสิทธิ์เรียกร้องจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ (ข) การดำเนินการหรือเนื้อหาใดๆ ของบุคคลอื่นนอกเหนือจาก SEAC รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

การดำเนินการที่หมิ่นประมาท ล่วงเกิน หรือผิดกฎหมาย หรือ (ค) การเข้าถึง ใช้งาน หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก SEAC

5.3 SEAC, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้ ขอรับรองว่าจะตอบสนองความต้องการของคุณด้วยเนื้อหาที่อัปเดตและขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล แทนที่และอัปเกรดเนื้อหา

6. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ท่านจะชดใช้และป้องกัน SEAC และคู่ค้า จากการเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าทนายที่สมเหตุผล) ซึ่งเกิดขึ้นจากบุคคลที่สามโดยเกี่ยวข้องกับ: (ก) การที่ท่านใช้หรือพยายามใช้บริการโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (ข) การที่ท่านฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม (ค) เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดหรือใช้ในทางที่ผิดซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเป็นจ้าของทรัพย์สิน

7. การยกเลิกการสมัครสมาชิก

เมื่อได้รับการชำระค่าบริการแล้วจะไม่มีการคืนเงิน ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาของอายุสมาชิก เว้นแต่จะมีการจงใจไม่ปฏิบัติตามหรือยกเลิกกฎและข้อบังคับของบริการ

8. นโยบายการสมัครลงทะเบียนหลักสูตร

8.1 การสมัครต้องดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม YourNextU เท่านั้น

8.2 หลังจากสมัครแล้ว ท่านจะได้รับข้อความแจ้งจาก SEAC เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโปรแกรม

8.3 SEAC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชื่อโปรแกรมและผู้ฝึกอบรมตามที่เห็นสมควร

9. การยกเลิกการเข้าเรียนหลักสูตร

9.1 เพื่อให้ชุมชนการเรียนรู้ของเราเกิดประสิทธิผล การยกเลิกจะต้องดำเนินการ 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มโปรแกรม

9.2 หากท่านสำรองที่นั่งแต่ไม่เข้าเรียนหลักสูตรติดต่อกันสามครั้งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ระงับไม่ให้เข้าถึงเป็นเวลา 30 วัน