f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

นโยบายการสมัครลงทะเบียนและการยกเลิก

  1. บัญชีผู้ใช้

1.1        ผู้ใช้ยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในใบสมัครมีความถูกต้อง

1.2        ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้บัญชีผู้ใช้ได้เพียงหนึ่งบัญชี และจะไม่แบ่งปันการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงบัญชีกับบุคคลที่สาม

1.3        สิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้บริการจะแบ่งปันให้ผู้อื่นหรือใช้โดยผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนไม่ได้ ห้ามโอนสิทธิ์ในการใช้บัญชีของผู้ใช้รายหนึ่งให้กับผู้ใช้อีกรายหนึ่ง

  1. อายุสมาชิก

2.1        อายุสมาชิกจะมีระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามแพ็คเกจที่ท่านสมัคร โดยมีระยะเวลานับตั้งแต่เปิดใช้งาน ท่านสามารถเปิดใช้การเป็นสมาชิกได้หลังจากเรายืนยันว่าได้รับการชำระเงินและได้ดำเนินการฝึกอบรมหรือการแนะนำข้อมูลเบื้องต้นใดๆ ในการใช้งานบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว (บัญชีกลุ่มอาจมีผู้ดูแลระบบที่ต้องได้รับการฝึกอบรม) หากไม่มีการเปิดใช้ภายใน 15 วัน ระบบจะเปิดใช้การเป็นสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ

2.2        เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของบริการสำหรับสมาชิกเมื่อหมดอายุลง โปรดแจ้งความประสงค์ที่จะต่ออายุบริการสำหรับสมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย 1-3 เดือน เราจะออกใบแจ้งหนี้และช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการได้ทันทีเมื่อยืนยันว่าได้รับการชำระเงินแล้ว

  1. บริการ

3.1        เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการกับใครก็ตามโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล

3.2        เราเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบริการต่างๆ อยู่เสมอ เราอาจเพิ่มหรือนำฟังก์ชัน คุณลักษณะ หรือข้อกำหนดต่างๆ ออกตามที่เห็นสมควร เราอาจระงับหรือหยุดส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหากการให้บริการนั้นจะส่งผลให้เราละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. การคุ้มครองข้อมูล

4.1        เราอาจติดต่อให้ผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการอื่นทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถปฏิบัตหน้าที่ต่าง ๆ ตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้

4.2        ท่านรับรองว่าจะไม่มีข้อกำหนดใดตามกฎหมายที่จะห้ามไม่ให้เราดำเนินการตามภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่ท่านรับรองว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้ให้ความยินยอมไว้ล่วงหน้าแล้วในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้น

4.3        ห้ามกระจายหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ท่านอาจเข้าถึงจากการใช้บริการนี้

  1. การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิด

5.1        SEAC, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ มูลเหตุแห่งการดำเนินคดี ความรับผิดหรือความเสียหายประเภทใดๆ สำหรับสาเหตุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิด เกินกว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ท่านชำระไว้เป็นค่าบริการของเราในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนก่อนหน้าวันเกิดมูลเหตุแห่งการดำเนินคดี

5.2        (ก) SEAC, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียผลกำไร ยอดขาย หรือธุรกิจ, การสูญเสียโอกาสในการใช้งานหรือความเสียหายของซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือสารสนเทศ, การนัดหยุดงาน หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายข้างเคียงหรือเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่ครอบคลุม หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือเพื่อทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ที่เกิดจากการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการหรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการไม่ว่าในกรณีใดๆ และไม่ว่าสภาพแห่งสิทธิ์เรียกร้องจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ (ข) การดำเนินการหรือเนื้อหาใดๆ ของบุคคลอื่นนอกเหนือจาก SEAC รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการที่หมิ่นประมาท ล่วงเกิน หรือผิดกฎหมาย หรือ (ค) การเข้าถึง ใช้งาน หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก SEAC

5.3        บริการและเนื้อหาของเราจัดให้ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่พร้อมให้บริการ”

  1. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ท่านจะชดใช้และป้องกัน SEAC และคู่ค้า จากการเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าทนายที่สมเหตุผล) ซึ่งเกิดขึ้นจากบุคคลที่สามโดยเกี่ยวข้องกับ: (ก) การที่ท่านใช้หรือพยายามใช้บริการโดยฝ่าฝืนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (ข) การที่ท่านฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม (ค) เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดหรือใช้ในทางที่ผิดซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเป็นจ้าของทรัพย์สิน

  1. การยกเลิกการสมัครสมาชิก

เมื่อได้รับการชำระค่าบริการแล้วจะไม่มีการคืนเงิน ท่านสามารถเข้าใช้บริการได้ตลอดระยะเวลาของอายุสมาชิก เว้นแต่จะมีการจงใจไม่ปฏิบัติตามหรือยกเลิกกฎและข้อบังคับของบริการ

  1. นโยบายการสมัครลงทะเบียนหลักสูตร

8.1        การสมัครต้องดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม YourNextU เท่านั้น

8.2        หลังจากสมัครแล้ว ท่านจะได้รับข้อความแจ้งจาก SEAC เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโปรแกรม

8.3        SEAC ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชื่อโปรแกรมและผู้ฝึกอบรมตามที่เห็นสมควร

  1. การยกเลิกการเข้าเรียนหลักสูตร

9.1        เพื่อให้ชุมชนการเรียนรู้ของเราเกิดประสิทธิผล การยกเลิกจะต้องดำเนินการ 48 ชั่วโมงก่อนเริ่มโปรแกรม

9.2        หากท่านสำรองที่นั่งแต่ไม่เข้าเรียนหลักสูตรติดต่อกันสามครั้งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ระงับไม่ให้เข้าถึงเป็นเวลา 30 วัน