บทความ

Code School Finland

Banner

SEAC จับมือ ทูตฟินแลนด์ – Code School Finland พัฒนาครู ดันหลักสูตร Coding สร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้เด็กไทย