บทความ

AI กับการทำงาน

active-learning-ทักษะการเรียนรู้อย่างตื่นตัวที่จะพาเรารอดพ้นในวันที่ต้องทำงานร่วมกับ-ai_MPSsC

Active Learning การเรียนรู้เมื่อต้องทำงานร่วมกับ AI