แบบฟอร์มการขอความยินยอมให้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ 

“SEAC” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของ “ซีแอค” ในเรื่องของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล “ซีแอค” จึงต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนที่จะสามารถเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาติให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติ ฯ

โดยท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของSEACได้ที่

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือ
    ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
  2. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวมรวมภาพถ่ายและภาพจากการบันทึกวีดีโอ (Video) โดยจะนำไปโพสต์หรือแชร์ลงในสื่อ Social Network ต่างๆ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งลงในเว็บไซต์ของ SEAC และYourNextU

            การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกประมวลผลโดยบุคคลที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้เท่านั้น
  2. การไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะทำให้ซีแอคไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวกับท่าน และทำให้ท่านไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว
  3. ท่านมีสิทธิที่จะถอนการยินยอมในการให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ทาง E-mail : DPO@seasiacenter.com
  4. ซีแอครับประกันว่า มีการดำเนินการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานและจัดให้มีมาตรการด้านเทคนิคและการจัดการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิชอบ

 ข้าพเจ้าได้อ่านประกาศฉบับนี้ และ

ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับSEAC เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น