Disruptive technology คือ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน โลกธุรกิจ การเกษตร ไปจนถึงเศรษฐกิจ จนทำให้หลายๆ ครั้ง สิ่งต่างๆ ถูก Disrupt ไป และทำให้ผู้คนหันมาเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะได้สามารถปรับตัวให้อยู่รอดในยุคที่ Disruptive Technology คือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดผลกระทบอย่างรอบด้าน

 

Disruptive Technology คือ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เข้ามาสร้างตลาดและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี จนทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงและทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมถูก Disrupt ไป โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านของคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการผลิต การขาย ต้นทุนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตจากรูปแบบเดิม ให้มีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า ตรวจนับสินค้า การเก็บข้อมูลเอาไว้ในระบบคลาวด์แทนการเก็บเป็นเอกสาร เป็นต้น

 

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีอิทธิพลในปัจจุบันนั้น ก็คงจะหนีไม่พ้นกับการเปลี่ยนแปลงด้านอินเทอร์เน็ตไร้สาย เทคโนโลยีที่เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ การประมวลผล เทคโนโลยีโรบอต เทคโนโลยีชีวภาพ การพิมพ์สามมิติ การเก็บกักพลังงาน การขุดเจาะน้ำมัน พลังงานทดแทน เป็นต้น ต้องบอกว่า Disruptive Technology คือหนึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดทั้งการสร้างงานและอาจทำให้ตำแหน่งงานบางตำแหน่งถูกทำลายไปได้

 

คำถามต่อมาอยู่ที่ว่า องค์กรธุรกิจต่างๆ นั้น จะเอาตัวรอดจาก Disruptive Technology ได้อย่างไร แม้ว่า Disruptive Technology คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาอย่างมากขึ้นในโลกธุรกิจ จนทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการรับมือจากการถูก Disruptive Technology นั้น แต่ละองค์กรธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและสังเกตอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานและตอบสนองตลาดได้อย่างเหมาะสม เช่น การนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล การนำหุ่นยนต์เข้ามาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น

 

สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวและปรับตัวให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต การวางแผนการตลาด ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร อีกทั้งการเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ ให้พร้อมรับการทำงานในยุค Disruptive Technology นั่นคือสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูล การทำความเข้าใจในความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า ทักษะในการวางแผนและพัฒนาทีมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ รวมไปถึงการสร้างแบรนด์และทำการตลาดในยุคปัจจุบัน

 

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและพัฒนาทักษะในอนาคตให้สามารถรองรับการทำงานในยุคที่ถูก Disruptive Technology การเรียนรู้คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณและองค์กรสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และเตรียมพร้อมได้อย่างดี YourNextU มาพร้อมกับแผนการเรียนรู้ทั้ง 13 แผน ที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะสำหรับการเตรียมตัวในยุคที่ Disruptive Technology เข้ามามีบทบาท ทั้งนี้ คุณสามารถสมัครเรียนได้ทันทีที่นี่

Loading

บทความอื่นๆ