YourNexU YourNexU

Future Skill: แผนการเรียนรู้มุ่งสู่เป้าหมายได้ไวขึ้น!

ค้นหา Future Skill "แผนการเรียนรู้" ที่จะช่วยให้คุณค้นพบหลักสูตรที่ใช่!


เพื่อให้การเรียนรู้ของคุณใน YourNextU มีประสิทธิภาพที่สุด

เพิ่มทักษะให้ตัวเองด้วย Future Skill ที่ไม่ควรมองข้าม พัฒนาศักยภาพตัวเองสู่เป้าหมายที่คุณต้องการ

ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้การเรียนรู้อย่างตื่นตัว (Active Learning) มีความสำคัญอย่างมาก และควรที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับตัวเอง หรือที่เรียกว่า Future Skill ซึ่งเป็นทักษะสำหรับอนาคต ที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการทำให้เราสามารถจัดการกับขีดจำกัดของตัวเองและได้พัฒนาความสามารถ เพื่อให้หลุดออกจากกรอบการเรียนรู้รูปแบบเดิมๆ ซึ่งทักษะนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดี อีกทั้งยังจะเป็นการช่วยปรับ Mindset ของคุณ ให้สามารถขับเคลื่อนพฤติกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
อ่านเพิ่ม
Active Learning จึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต (Future Skill) เพื่อกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นและความตื่นตัวที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และได้ลงมือทำจนเกิดความชำนาญ และยังพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งยังรวมไปถึงการคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคตอีกด้วย

นอกจาก Active Learning แล้ว Future Skill ยังมีอีกหลายทักษะที่คุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม Productivity ที่เข้ามาปลดล็อกขีดจำกัดและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีกลยุทธ์ ช่วยในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง Active Learning ยังช่วยให้คุณสามารถทำความเข้าใจในพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี รวมไปถึงการเรียนรู้และเลือกใช้ Data ให้เหมาะสมกับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการหยิบเครื่องมือมาใช้ในการวิเคราะห์ Data ทั้งในระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ไปจนถึงระดับชำนาญ

นอกจากนี้ Future Skill ยังรวมไปถึงเทคนิคสำหรับระดับหัวหน้าที่จะช่วยให้คุณและทีมสามารถทำงานและบริหารงานได้อย่างดี ช่วยพัฒนาให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมถึงสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจและเห็นถึงความแตกต่างของแต่ละคน อีกทั้งยังช่วยจัดการเกี่ยวกับความคาดหวังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือการใช้ชีวิตของคนต่างเจนเนอเรชั่น เพื่อช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี และลดปัญหาระหว่างการทำงานได้อีกด้วย

สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อการทำงาน โดยเฉพาะการนำ Future Skill มาใช้ในการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดในยุคดิจิทัล เพราะเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลยุทธ์เพื่อการสื่อสารด้วยคอนเทนต์ ที่จะทำให้ผู้พบเห็นสามารถรับรู้ จดจำ อีกทั้งยังช่วยให้แบรนด์สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการทำการตลาดได้ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยสร้างโปรไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางการตลาดออนไลน์ด้วยเทคนิคเชิงลึกที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

YourNextU มาพร้อมกับแผนการเรียนรู้อันเป็น Future Skill ที่คุณสามารถเพิ่มและพัฒนาทักษะของตัวเองผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อปลดล็อกศักยภาพของคุณ ปรับแนวคิดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิต โดยที่คุณสามารถเลือกเรียนได้ผ่านแผนการเรียนรู้จาก YourNextU