YourNexU YourNexU

นโยบายความเป็นส่วนตัว/Privacy Policy


ข้อมูลสำคัญ

- บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

- เราจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวตามที่ชี้แจงไว้ในหัวข้อ “เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง” ด้านล่าง รวมถึงการสมัครบัญชีผู้ใช้ รายละเอียดของคอร์สออนไลน์ที่คุณเลือกเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสำรวจ (ที่คุณมอบให้) ข้อมูลการยืนยันอัตลักษณ์ และข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการใช้ไซต์และบริการของเรา

- เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชี้แจงไว้ในหัวข้อ “เราใช้ข้อมูลอย่างไร” ที่อยู่ตามรายละเอียดด้านล่างของนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ การรับรองความปลอดภัยและความสามารถของไซต์ การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สเรียนด้านวิชาการ แบ่งปันข้อมูลกับคู่ค้าทางธุรกิจของเรา (เช่น สถาบันวิชาการ) และผู้รับจ้างช่วง รวมถึงการวิเคราะห์การใช้ไซต์และบริการของเราในเชิงการตลาดทางตรงและเชิงสถิติ

- คุณมีสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสามารถใช้สิทธิได้หากเกี่ยวเนื่องกับการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่ชี้แจงไว้ในหัวข้อ "สิทธิของคุณ" ด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


1. ขอบเขตและข้อกำหนด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นโดยสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ค.ศ.2019) จุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือการชี้แจงว่า YNU (YourNextU) จัดเก็บ ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ผ่านระบบออนไลน์ (เช่น เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นมือถือ) ที่เราเป็นเจ้าของและควบคุมอยู่ ซึ่งรวมถึง www.yournextu.com ซึ่งหลังจากนี้จะเรียกรวมว่า "ไซต์"

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่เกี่ยวกับการระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ข้อมูลนิรนามหรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วยข้อมูลอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และอื่นๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อเราควบคุมวัตถุประสงค์ของการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น และไม่มีผลบังคับใช้หากเราประมวลข้อมูลของคุณในนามของบุคคลอื่นที่ควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ต่อการจัดการข้อมูลของพนักงานปัจจุบัน หรือพนักงานเก่าของเรา หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่ทำงานให้เรา หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่สมัครงานกับเรา

โปรดอ่านประกาศฉบับนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อรับทราบการทำงานของเรา หากคุณมีข้อสงสัยในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อสอบถามที่ DPO@seasiacenter.com  โดยการใช้งานไซต์ของเรา เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเช่นเดียวกัน

2. เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดตามกฎหมาย ดังที่ชี้แจงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีดังนี้

 • เป็นไปตามข้อผูกมัดตามสัญญาของเรากับคุณ (เช่น ยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานของไซต์เรา หรือยอมรับสัญญาในการส่งมอบบริการของเราให้คุณ) หรือ
 • เราใช้ข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่คุณยินยอม และเราจะเก็บข้อมูลของคุณนานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นเท่านั้น หรือ
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยจำเป็นต่อการทำตามข้อผูกมัดตามกฎหมาย หรือ
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยจำเป็นต่อฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา หรือฐานประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น (ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือระบบ การป้องกันการทุจริต การรักษาความปลอดภัย การตลาด การตรวจสอบภายใน หรือการวิจัยข้อมูลที่เราเป็นผู้วิจัย) ยกเว้นฐานประโยชน์นั้นจะถูกยกเลิกโดยสิทธิ ฐานประโยชน์ และอิสรภาพเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ

2.1 ข้อมูลที่คุณให้เรา

i. สำหรับผู้เยี่ยมชม

คุณเข้าเว็บไซต์ของเราได้โดยที่ไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และให้ยินยอมให้ข้อมูลได้โดยการกรอกแบบฟอร์มในไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลที่คุณให้ตอนส่งแบบฟอร์มติดต่อ/คำถาม ยกตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มลงทะเบียน *แบบฟอร์มคำขอ* หรืออื่นๆ เมื่อคุณส่งคำขอเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ที่ไซต์ของเรา เราจะขอความยินยอมจากคุณเพื่อส่งข้อมูล ซึ่งรวมถึง

 • ชื่อของคุณ
 • ที่อยู่และรหัสไปรษณีย์
 • ที่อยู่อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เพศ
 • อาชีพ
 • อุตสาหกรรมที่คุณทำงาน
 • จำนวนคนในบริษัท
 • ทักษะที่คุณต้องการพัฒนา
 • อื่นๆ

ii. สำหรับสมาชิกที่ไม่ใช่องค์กร

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้เรา เพื่อมอบบริการของเราในขณะที่คุณ:

 • สมัครบัญชีผู้ใช้
 • แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 • ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
 • ทำแบบสำรวจ แบบสอบถาม หรือลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ก็ตาม
 • เข้าร่วมชั้นเรียนหรือฟอรั่มของเรา
 • ส่งอีเมลถึงเรา
 • เข้าร่วมชั้นเรียนหรือบริการอื่นๆ ผ่านทางเวปไซต์หรือในสถานที่ของเรา ซึ่งรวมถึง:
  • เดอะการาจ ที่อาคารเอฟวายไอ กรุงเทพ
  • ทางออนไลน์คือ ทุกไซต์ของ SEAC หรือ YourNextU
  • ชุมชน B-Line ซึ่งมีการเข้าร่วมทั้งทางออนไลน์และในสถานที่ของเรา

เราจะชี้แจงให้รับทราบว่าข้อมูลที่คุณให้จำเป็นต่อบริการของไซต์เราหรือไม่ และจะชี้แจงแยกอีกส่วนหนึ่งว่าข้อมูลใดที่คุณสามารถเลือกมอบให้เราได้ตามความยินยอมของคุณ เราไม่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนาหรือความเชื่อทางปรัชญา รสนิยมทางเพศ ความเห็นทางการเมือง ข้อมูลด้านสมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม และข้อมูลชีวมาตร ช้อมูลเกี่ยวกับความผิดทางอาญา หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีความละเอียดอ่อน

เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้เพื่อตอบคำถามของคุณ หรือนำเสนอคอร์สเฉพาะทางหรือบริการที่คุณเลือก ส่งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคอร์สที่นำเสนอโดย YNU หรือข้อมูลงานอีเวนต์อื่นๆ ของ YNU และส่งอีเมลเรื่องการดูแลหรืออัปเดตไซต์ให้กับคุณ โปรดดูเพิ่มเติมในหัวข้อ "เราใช้ข้อมูลอย่างไร"

iii. สำหรับสมาชิกองค์กร

ในขั้นต้น เราได้รับข้อมูลของคุณจากองค์กรของคุณซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของเรา เช่น อีเมลธุรกิจ ชื่อบริษัท และอื่นๆ คุณสามารถใช้บริการและฟีเจอร์เกือบทั้งหมดของเราได้เช่นเดียวกับสมาชิกที่ไม่ใช่องค์กร โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่เราทำกับองค์กรของคุณ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างได้ เช่น อีเมล หรือชื่อบริษัท

iv. การจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิต

ข้อมูลบัตรเครดิตส่งผ่านการเชื่อมต่อ SSL ที่ปลอดภัยและใช้เพื่อธุรกรรมการชำระเงินเท่านั้น (ไม่ได้ถูกจัดเก็บหรือคงอยู่ในไซต์ของเรา)

v. การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเยาวชน

เราใส่ใจต่อความต้องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเยาวชน และสนับสนุนให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีบทบาทกับกิจกรรมหรือความสนใจทางออนไลน์ของเยาวชนด้วย ไซต์ของเราไม่ได้มีเป้าหมายและไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ใช้เยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง โดยสันนิษฐานว่าเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่ควรใช้ไซต์ของเรา ถ้าเราทราบในภายหลังว่าเราจัดเก็บข้อมูลของเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะดำเนินการลบทิ้งตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผล สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่คิดว่า YNU อาจมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเยาวชนสามารถส่งคำขอเพื่อให้ลบข้อมูลได้ที่ DPO@seasiacenter.com

2.2 ข้อมูลของคุณที่ไซต์ของเราจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

เราอาจติดตาม จัดเก็บ หรือรวบรวมข้อมูลที่แสดงว่าคุณเข้าชมหน้าไหนของไซต์เราบ้าง ลำดับการเข้าชมแต่ละหน้า เวลาที่เข้าชม และคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) ใดบ้าง เรายังจัดเก็บข้อมูลจาก URLs ที่คุณเชื่อมต่อมายังไซต์ของเรา การเก็บข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงการบันทึกที่อยู่ IP (IP address) ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์ของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ เราอาจระบุผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณได้จากที่อยู่ IP (IP address) และพิกัดที่อิงจากจุดเชื่อมต่อของคุณ

เราใช้คุกกี้และเว็บบีคอนในขณะที่คุณเข้าชมไซต์ของเรา คุณสามารถปรับแต่งเบราว์เซอร์ (Microsoft Internet Explorer, Firefox, Chrome และอื่นๆ) ของคุณเพื่อให้แจ้งเตือนคำขอการกำหนดตำแหน่งของคุกกี้ ปฏิเสธคุกกี้บางอย่าง หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดได้ หากคุณปิดคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจเข้าถึงฟีเจอร์บางอย่างของเว็บไซต์ไม่ได้ และเว็บเพจบางส่วนอาจแสดงผลได้ไม่ถูกต้อง โปรดดู นโยบายคุกกี้ ของเราด้านล่าง

3. เราใช้ข้อมูลอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่จัดเก็บจากการที่คุณใช้งานไซต์เพื่อ:

 • ให้บริการและจัดการไซต์สำหรับ:
  • ให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คุณต้องการจากเรา รวมถึงการจัดแสดงเนื้อหาที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะ และเพื่อดำเนินการตามคำขอและคำสั่งซื้อ คอร์สเรียน ผลิตภัณฑ์ บริการเฉพาะ ข้อมูล หรือฟีเจอร์ต่างๆ ของคุณ
  • จัดการการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  • ช่วยฟังก์ชั่นของไซต์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริตหรือการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม หรือ
  • เพื่อขอผลตอบรับจากคุณ
 • ให้บริการช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและความปลอดภัยให้คุณยามจำเป็น เพื่อรับประกันคุณภาพในการใช้บริการและไซต์ของเรา
 • สื่อสารกับคุณโดย:
  • ตอบข้อสงสัยและข้อข้องใจของคุณ
  • ส่งข้อความและข้อมูลด้านการจัดการให้คุณ รวมถึงข้อความจากผู้สอนและผู้ช่วยการเรียนการสอน แจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตไซต์และบริการของเรา
  • ส่งข้อมูลความคืบหน้าของคุณเกี่ยวกับคอร์สเรียน บริการใหม่ ฟีเจอร์ใหม่ การส่งเสริมการขาย ข่าวสาร และคอร์สอื่นที่มี ซึ่งคุณสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ
 • ระบบการจัดการการเรียนรู้: ไซต์ YourNextU.com
 • ปฏิทินกิจกรรม: เพื่อแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับอีเวนต์ที่กำลังจะจัดขึ้น
 • เกียรติบัตรออนไลน์ (e-Certificate): เมื่อได้รับการร้องขอจากคุณ
 • เกมมิฟิเคชั่น / กระดานผู้นำ
 • ให้บริการยืนยันอัตลักษณ์และการพิสูจน์บัญชีผู้ใช้
 • วิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนไซต์ รวมถึงข้อมูลทั่วไปของคอร์สต่างๆ (ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบหรือการส่งงานที่มอบหมาย ผลการเรียน และการพูดคุยในฟอรั่ม) และข้อมูลประชากรศาสตร์จากแบบสำรวจที่จัดทำหรือสนับสนุนโดย YNU เพื่อ:
  • ปรับปรุงบริการของเรา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และฟีเจอร์ใหม่ๆ รวมถึง
  • โฆษณาไซต์และบริการของเรา หรือ
 • รับประกันความปลอดภัยหรือความถูกต้องของผู้ใช้งาน พนักงาน บุคคลภายนอก สาธารณชน และบริการของเรา ตามข้อบังคับและการอนุญาตตามกฎหมาย หรือตามความจำเป็นที่กำหนด

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บในเชิงการค้า หรือให้เช่า หรือส่งต่อซ้ำ ยกเว้นได้รับการยินยอมจากคุณ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่

 • เราพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลแล้วว่าต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์อื่น และวัตถุประสงค์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม หรือ
 • เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแบบไม่เปิดเผยตัวตนในวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือเชิงสถิติ

หากเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เราจะติดต่อคุณเพื่ออธิบายข้อกฎหมายเบื้องต้นที่อนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องได้

สำหรับสมาชิกองค์กร เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยยึดตามสัญญากับองค์กรของคุณเป็นหลัก เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบบริการให้องค์กรของคุณได้อย่างสำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึง:

 • รายงานความคืบหน้าและกิจกรรมของคุณ
 • รายงานระดับของกิจกรรมและเวลาเข้าใช้งานของคุณ

เรามีฐานประโยชน์อันชอบธรรมในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อมอบและช่วยจัดหาบริการของเราแก่ลูกค้าองค์กรและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา รวมถึงดำเนินงานด้านการขายและการตลาด ในรูปแบบการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับทางการตลาดรูปแบบอื่นๆ โดยเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

4. การแบ่งปันข้อมูลของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่คุณให้กับ

 • นิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ SEAC
 • คู่ค้าทางธุรกิจที่ไว้ใจได้ ซึ่งเป็นองค์กรที่เราร่วมงานด้วย ได้แก่
  • Coorpacademy: สำหรับการติดตามความก้าวหน้า ตามข้อกำหนดของ Coorpacademy
 • บุคคลที่เราร่วมงานด้วยเพื่อประมวลข้อมูลส่วนบุคคลให้เรา เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา บุคคลเหล่านี้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของเราเท่านั้น และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยยึดคำสั่งของเราเท่านั้น และมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมและใช้งานได้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ที่ปรึกษามืออาชีพของเราผู้มีหน้าที่รักษาข้อมูลของเราเป็นความลับ และสำคัญอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษา
 • หน่วยงานของผู้บังคับใช้กฎหมาย หากเรารู้หรือเชื่อว่าคุณกำลังกระทำสิ่งผิดกฎหมาย
 • แบ่งปันข้อมูลตามกฎหมายหรือข้อกำหนดตามที่จำเป็น;
 • บังคับใช้สิทธิของเรา หรือปกป้องทรัพย์สิน หรือปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตามที่จำเป็น
 • ผู้ซื้อ SEAC หรือซื้อธุรกิจของเรา หรือซื้อทรัพย์สินทางธุรกิจของเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ที่มาซื้อ และที่ปรึกษามืออาชีพของผู้ที่มาซื้อ หากเราขายทรัพย์สินทางธุรกิจของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถูกโอนย้ายไปด้วย
 • ทุกธุรกิจที่เราเข้าควบรวมกิจการ หรือเข้าควบรวมกับส่วนหนึ่งของธุรกิจเรา
 • ทุกบริษัท หรือธุรกิจที่เราซื้อกิจการ

5. การโอนย้ายข้อมูลของคุณออกนอกประเทศไทย

เราโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทย แต่เราจะไม่โอนย้ายหากไม่มีการปฏิบัติตามอย่างน้อยหนึ่งข้อตามด้านล่างนี้

 • เราโอนย้ายข้อมูลของคุณไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรับประกันการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับเดียวกัน หรือผู้รับบังคับใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่รับรองโดยคณะกรรมาธิการ
 • คุณยินยอมอย่างชัดเจนให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หากคุณให้ความยินยอม สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยการส่งอีเมลมาที่  DPO@seasiacenter.com);
 • เราไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญากับคุณได้หากไม่โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล หรือเราไม่สามารถดำเนินการที่คุณร้องขอในขั้นต่อไปได้หากไม่โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราไม่สามารถบังคับใช้หรือทำสัญญากับผู้อื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ของคุณ หากไม่โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 • การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นต่อเหตุสำคัญด้านสาธารณประโยชน์
 • การโอนย้ายข้อมูลจำเป็นต่อการจัดตั้ง การใช้ หรือการโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

พนักงานของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขณะที่อยู่นอกประเทศไทย แต่เราจะบังคับใช้มาตรฐานการปกป้องข้อมูลเสมือนกับพนักงานของเราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศไทย

6. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการสูญหายโดยไม่ตั้งใจ การใช้งานหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูล

เราจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่พนักงาน นายหน้า คู่สัญญา และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้น พวกเขาจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากคำสั่งของเราเท่านั้น และพวกเขามีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลเป็นความลับ

เรามีมาตรการในการรับมือกับการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลที่น่าสงสัย หากมีกรณีที่ข้อมูลที่เราควบคุมเป็นอันตรายจากการเจาะระบบความปลอดภัย เราจะแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 72 ชั่วโมงทันที ยกเว้นการรั่วไหลไม่ส่งผลเสียต่อสิทธิและเสรีภาพ หากส่งผลเสียต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราจะรีบแจ้งเรื่องการรั่วไหลของข้อมูล และแนวปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบแก่คุณโดยไม่รอช้า เราจะดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลในการตรวจสอบเหตุการณ์และปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่ใช้บังคับ

7. เราเก็บข้อมูลของคุณนานแค่ไหน

เราจะเก็บข้อมูลของคุณนานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น หรือตามกฎหมายบังคับ หรือเพื่อให้บรรลุความต้องการตามกฎหมาย บัญชี หรือการรายงานที่กำหนดไว้เท่านั้น รายละเอียดของระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ แจ้งไว้ในท้ายเอกสารฉบับนี้

เรากำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านจำนวน ธรรมชาติและความละเอียดอ่อนของข้อมูลส่วนบุคคล โอกาสเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นโดยวิธีอื่นได้หรือไม่ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเราไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ถือว่าข้อมูลชุดนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และเราสามารถนำไปใช้ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข เมื่อคุณไม่ได้เป็นสมาชิกของเราแล้ว เราจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยยกเว้นแต่จะเก็บไว้ตามที่ชี้แจงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ในบางสถานการณ์ คุณอาจขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โปรดดูที่หัวข้อ "สิทธิของคุณ"

สำหรับสมาชิกแบบองค์กร ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้การสมัครสมาชิกแบบองค์กรจะถูกจัดเก็บไว้ตามระยะเวลาของการอนุญาต/การสมัครสมาชิก และเก็บไว้อีกห้าปีหลังจากวันสุดท้ายที่ทรัพย์สินหรืออายุสมาชิกของลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจหมดลง

8. สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิตามด้านล่าง ยกเว้นว่ามีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ปรับใช้ในบางสถานการณ์

 • ส่งคำขอในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: คุณมีสิทธิในการได้รับการยืนยันว่าเราเก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่หรือไม่ และเราจัดเก็บสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่ อาจมีข้อจำกัดทางกฎหมายบางข้อ
 • ส่งคำขอในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (การโอนย้ายข้อมูลไปยังผู้ประกอบการอื่น): ไม่ว่าจะโดยอัตโนมัติหรือโดยการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เรา และให้เราโอนย้ายข้อมูลนั้นไปยังบุคคลอื่น หากสามารถกระทำการได้
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • ในกรณีที่เราใช้ฐานประโยชน์อันชอบธรรมของเรา (หรือบุคคลภายนอก) และมีสถานการณ์บางอย่างทำให้คุณคิดว่าการประมวลข้อมูลของเราส่งผลต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคุณ ในบางกรณีเราอาจแสดงให้เห็นว่าเรามีมูลเหตุที่ถูกต้องที่บังคับเพื่อประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมูลเหตุนั้นลบล้างสิทธิและเสรีภาพของคุณ
  • ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดทางตรง หรือวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและเชิงสถิติ
 • ส่งคำขอเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (สิทธิที่จะถูกลืม): เมื่อเราไม่มีเหตุผลจำเป็นในการต้องใช้ต่อ เช่น ไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไปเมื่อดูจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล คุณเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บ หรือคุณคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กระบวนการลบข้อมูลอาจใช้เวลาระยะหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับระบบของเรา เราอาจไม่สามารถทำตามคำขอในการลบข้อมูลของคุณเนื่องด้วยเหตุผลตามกฎหมาย ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณรับทราบหากคุณร้องขอเพื่อลบข้อมูล
 • ส่งคำขอในการจำกัดการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: คุณขอให้เราระงับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้หากมีเหตุดังนี้
  • หากคุณต้องการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล
  • หากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราผิดกฎหมาย แต่คุณไม่อยากให้เราลบ
  • หากคุณต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลไว้ก่อน ถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการใช้ เนื่องจากคุณต้องการพิสูจน์ ใช้ หรือการโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ
  • คุณคัดค้านการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของเรา แต่เราต้องการตรวจสอบว่าเรามีมูลเหตุที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ลบล้างได้ในการใช้ข้อมูลหรือไม่
 • ส่งคำขอในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บไว้ เราจะแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามที่คุณร้องขอ เราอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่คุณให้มา
 • เพิกถอนความยินยอม: คุณให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ การเพิกถอนความยินยอมของคุณไม่มีผลทางกฎหมายกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่ยึดตามความยินยอมเดิมก่อนที่จะเพิกถอนความยินยอม

หากคุณต้องการใช้สิทธิตามด้านบน กรุณาส่งอีเมลมาที่  DPO@seasiacenter.com

สำหรับสมาชิกแบบองค์กร เราจะมีการใช้การป้องกันตามมาตรฐานทุกประการ อย่างไรก็ตามบริษัทของคุณมีสิทธิ์ขอดูความคืบหน้าและข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับบัญชีที่บริษัทได้ชำระเงินซื้อไว้

เราพยายามดำเนินการตามคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายภายในหนึ่งเดือน เราอาจต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของคุณซับซ้อน หรือมีการส่งคำขอมาจำนวนมาก ในกรณีนี้เราจะชี้แจงให้คุณได้รับทราบ และอัปเดตคุณเป็นระยะ โดยปกติแล้วคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือใช้สิทธิอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่เราอาจคิดค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลหากคำขอของคุณไม่มีมูลความจริง ซ้ำซ้อน หรือมากเกินกว่าจะยอมรับได้ หรืออีกทางหนึ่ง เราอาจปฏิเสธไม่ทำตามคำร้องขอของคุณ

เราอาจร้องขอข้อมูลบางอย่างโดยเฉพาะจากคุณ เพื่อช่วยเราในการยืนยันอัตลักษณ์ของคุณ และรับประกันว่าคุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือใช้สิทธิอื่นๆ ได้ และเพื่อรับประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเปิดเผยแก่ผู้ที่ไม่มีสิทธิในการได้รับข้อมูล เราอาจติดต่อคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับคำขอของคุณ

คุณไม่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจที่อาจส่งผลต่อคุณ โดยใช้ระบบอัตโนมัติเป็นหลัก ยกเว้นมีเหตุให้เราดำเนินการตามกฎหมายได้และได้แจ้งคุณแล้ว เราจะไม่ดำเนินตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับคุณผ่านระบบอัตโนมัติ แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการเปลี่ยนแปลง

9. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

ไซต์ของเราอาจรวมการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และแอปพลิเคชั่นของบุคคลภายนอก การคลิกการเชื่อมโยงเหล่านั้นหรือเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออาจทำให้บุคคลภายนอกสามารถเก็บหรือแบ่งปันข้อมูลของคุณได้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงเว็บไซต์หรือบริการที่ดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นอีกครั้ง เพื่อศึกษาเพิ่มเติมว่าเว็บไซต์นั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

10. การร้องเรียนและคำถาม

เราดำเนินการอย่างจริงจังในทุกการร้องเรียนที่ได้รับ หากคุณคิดว่าเราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไม่ยุติธรรม หลอกลวง หรือไม่เหมาะสม คุณสามารถแจ้งเราได้ทันที และเรายินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ร่างขึ้นโดยคำนึงถึงความกระชับและชัดเจน ซึ่งไม่ได้มีข้อมูลของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราโดยละเอียด หากคุณต้องการข้อมูลหรือคำอธิบายในส่วนนี้เพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

คุณมีสิทธิในการร้องเรียนวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดให้โอกาสเราชี้แจงข้อข้องใจของคุณ ก่อนที่คุณจะติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11. วิธีติดต่อเรา

หากคุณต้องการถามเพิ่มเติมเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาส่งอีเมลมาที่ DPO@seasiacenter.com

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยตลอด และแก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในอนาคต เราจะโพสต์ในหน้านี้และในพื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงแจ้งให้คุณรับทราบทางอีเมล โปรดกลับมาดูเป็นระยะว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของเรามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณควรถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบัน โปรดแจ้งให้เรารับทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง

13. นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นข้อมูลชุดเล็กๆ ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งเว็บไซต์นำมาใช้สำหรับติดตามข้อมูล โดยปกติแล้วใช้เป็นการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติและใช้สำหรับจดจำการตั้งค่าเดิมของคุณ

คุกกี้ไม่ได้ใช้ในทุกเว็บไซต์ แต่เราปรับใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเรา

เราใช้คุกกี้อย่างไร

SEAC ไม่ได้แบ่งปันข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้ของเราไม่ว่ากรณีใด

โดยคุกกี้ของไซต์นี้จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ 3 อย่างเท่านั้น

 • 1. เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและยินยอมนโยบายความเป็นส่วนตัวและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ และ
 • 2. เพื่อควบคุมการลงชื่อเข้าใช้งานและการเข้าถึงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ และ
 • 3. เพื่อติดตามสถานะปัจจุบันและพิกัดของผู้ใช้งาน เพื่อให้ใช้งานเว็บไซต์ได้ราบรื่น และให้ฟีเจอร์ต่างๆ รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก ในกรณีนี้เราจะสร้างเลขไอดีแบบสุ่มซึ่งไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล

ฉันสามารถเลิกใช้งานได้หรือไม่

คุณสามารถเลิกใช้งานได้ แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้น เนื่องจากคุกกี้ช่วยพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของเรา

เบราว์เซอร์ทุกประเภทมีตัวเลือกให้คุณสามารถปฏิเสธหรือลบคุกกี้ได้ และมีหลายๆ ไซต์ที่สอนวิธีการปฏิเสธหรือลบคุกกี้ ตัวอย่างเช่น: https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-delete-cookies/

14. การจัดเก็บข้อมูล

เราจะจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ยังใช้งานอยู่เท่านั้น

เมื่อลบบัญชีผู้ใช้แล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชีนั้นจะถูกแทนที่ด้วยตัวอักษรแบบสุ่ม ซึ่งข้อมูลนิรนามจะจัดเก็บไว้เพื่อใช้วิเคราะห์พฤติกรรม และใช้หาวิธีเพื่อพัฒนาบริการของเรา

เมื่อบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวหมดอายุ ข้อมูลส่วนบุคคลจะย้ายไปยังฐานข้อมูลที่ ‘ไม่ได้ใช้งาน’ เป็นระยะเวลาไม่เกินสองปี โดยเราจะไม่เข้าถึงข้อมูลนี้ ยกเว้นกรณีการเ