YourNexU YourNexU

ข้อกำหนดการใช้บริการ / TERMS OF USE

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการ YOURNEXTU ของบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (“เรา”) โดยข้อกำหนดการใช้บริการนี้ (“ข้อกำหนดนี้”) จะครอบคลุมถึงการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการอื่นๆ (“บริการ”) 
การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับข้อกำหนดนี้ทุกประการ ข้อกำหนดนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

1. บริการ
เราให้บริการบอกรับเป็นสมาชิกสำหรับการเข้าเรียนในคอร์สเรียนระดับโลกในด้านต่างๆ ให้บริการทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น รวมถึงอุปกรณ์ ช่องทาง และการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย โดยแบ่งรูปแบบการให้บริการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ Online Course, Offline Course, Frontline Course, Beeline Course 
ภายใต้ข้อกำหนดนี้และนโยบายของเรา เราจะให้สิทธิ์ท่านในการเข้าถึงบริการของเราได้ภายในระยะเวลาการเป็นสมาชิก โดยเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ เป็นสิทธิไม่ผูกขาด และอาจถูกเพิกถอนได้ ทั้งนี้ สิทธิเข้าถึงบริการดังกล่าวจัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและพัฒนาตนเองเท่านั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากบริการของเราได้เพียงเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่อาจนำไปใช้งานในเชิงพาณิชย์แต่ประการใด
บริการของเราสามารถใช้งานได้ภายในประเทศไทยเท่านั้น ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงคอร์สเรียนและบริการอื่นใดของเราเมื่ออยู่นอกพื้นที่ประเทศไทย

2. ค่าบริการ
ค่าบริการจะถูกเรียกเก็บจากท่านตามราคา ระยะเวลา และวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม จะไม่มีการคืนเงินค่าบริการ และเราจะไม่คืนเงินหรือเครดิตสำหรับช่วงการเป็นสมาชิกที่ไม่ครบเดือนหรือข้อมูลเนื้อหาที่ท่านไม่ได้เข้าถึงเพื่อเรียนรู้

3. บัญชีของท่าน
เมื่อท่านลงทะเบียนและเปิดใช้บัญชีผู้ใช้ของตนเอง ท่านจะได้รับสิทธิเข้าถึงบริการของเราภายใน 2 วันทำการ และท่านรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่ได้ให้ไว้กับเราผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง
ท่านไม่สามารถแบ่งปันบัญชีผู้ใช้ของท่านกับบุคคลอื่น และจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านเอาไว้เป็นความลับ ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ที่ได้กระทำลงภายใต้บัญชีผู้ใช้ของท่าน รวมถึงความรับผิดในความเสียหายใด ๆ ทั้งต่อเราและต่อบุคคลอื่น อันมีสาเหตุมาจากการที่บุคคลภายนอกเข้ากระทำการผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่าน
เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อกำหนดนี้ ท่านไม่สามารถแบ่งปัน ให้เช่า ให้ยืม ขาย ให้สิทธิการใช้ หรือกระทำการอื่นใดอันจะทำให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือเข้าใช้บริการได้

4. กรรมสิทธิ์
การเข้าใช้บริการไม่มีผลให้ท่านเป็นเจ้าของสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเรา โดยที่เราและ/หรือบริษัทคู่ค้าของเราสงวนความคุ้มครองใน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิประเภทใด ๆ ในการออกแบบ พัฒนา และดัดแปลง บริการและผลิตภัณฑ์ของเรา
ในการเข้าใช้บริการของเรา ท่านต้องไม่คัดลอก แก้ไข ดัดแปลง สลับ เพิ่มเติม นำออก หรือพยายามกระทำการใดๆ เพือให้ได้มาซึงรหัส แนวคิด หรือลำดับขั้นตอนวิธีการทำงานของบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา เว้นแต่ได้รับการอนุญาตโดยชัดแจ้งตามข้อกำหนดนี้
ท่านต้องไม่คัดลอก แก้ไข ดัดแปลง ทำสำเนา เก็บรักษา แปล ถอดความ แจกจ่าย แบ่งปัน โอน ให้ยืม ขาย ให้เช่า แสดง หรือโอนสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลและเนื้อหาที่ได้รับจากการบริการของเรา

5. เนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้น
ท่านสามารถสร้างหรือแบ่งปันเนื้อหาของท่านเองได้โดยการแชร์ โพสต์ หรือกระทำการใด ๆ ในทำนองเดียวกัน (“เนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้น”) ให้กับเรา วิทยากร และ/หรือผู้ใช้รายอื่นๆ โดยที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาเหล่านั้นจะยังเป็นของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบในเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้น
เมื่อแบ่งปันเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นแล้ว ท่านตกลงให้สิทธิแก่เราแต่เพียงผู้เดียวในการคัดลอก แก้ไข ดัดแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ และใช้เนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นด้วยวิธีการใด ๆ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัด เช่น ด้านระยะเวลา รูปแบบ การเรียกเก็บค่าตอบแทน เป็นต้น โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาที่ท่านสร้างขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ  รวมถึงเนื้อหาที่เราเห็นว่าขัดกับข้อกำหนดนี้ด้วย
เมื่อท่านให้คำแนะนำ ติชม และความคิดเห็นใด ๆ ต่อบริการของเรา ถือเป็นการอนุญาตให้เรานำความคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านั้นมาปรับปรุงบริการโดยปราศจากข้อจำกัด และท่านตกลงจะไม่เรียกค่าตอบแทนจากเราในการกระทำดังกล่าวนั้น

6. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการ Inline Course
กรณีที่ท่านเข้าใช้บริการ Inline Course ที่อาคาร FYI โปรดทราบว่าบริการของเราไม่รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และค่าที่จอดรถ
เนื่องจากที่นั่งของบริการ Inline Course ในแต่ละชั้นเรียนมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ใช้บริการที่ทำการจองที่นั่งก่อนได้สิทธิ์ก่อนเท่านั้น โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระเบียบการจองที่นั่ง
หากท่านประสงค์จะยกเลิกการจองหรือไม่สามารถมาใช้บริการตามที่จองไว้ สามารถอ่านระเบียบการยกเลิกการจองได้ที่ https://www.yournextu.com/enrollment-and-cancellation-policy/ 

7. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการ BeeLine Community
โปรดปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพและแสดงความคิดเห็นให้อยู่ภายในหัวข้อ เราทุกคนล้วนต้องการการปฏิบัติอย่างให้เกียรติกัน และการให้เกียรติผู้อื่นจะทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ดีสำหรับสมาชิกทุกคน
นโยบายของเราคือการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย ห้ามไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มของเราเพื่อสื่อสารข้อความหรือเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ให้ร้าย เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ ลามกอนาจาร ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของอื่นๆ ของบุคคลที่สาม หรือทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือข้อความหรือเนื้อหาที่ประกอบเป็นหรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่อาจเป็นความผิดทางอาญา ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
ท่านจะต้องไม่ปฏิบัติตนในลักษณะก่อกวน น่ารังเกียจ ข่มเหงรังแก เอาเปรียบ หรือไร้มารยาทใน BeeLine Community นอกจากนี้ ท่านต้องปฏิบัติตนในเชิงสร้างสรรค์และสุภาพ ไม่ประสงค์ร้ายหรือจงใจสร้างปัญหา

8. หน้าที่และความรับผิดของลูกค้า
คุณภาพในการแสดงผลเนื้อหาของเราอาจแตกต่างกันไปในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง และอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ได้แก่ ตำแหน่งที่ท่านอยู่ แบนด์วิดท์ที่ใช้ได้ และ/หรือความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
แนวทาง ข้อจำกัดการใช้งาน และหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้นำไปใช้กับการที่ท่านใช้บริการและการปฏิบัติตนบนแพลตฟอร์มของเรา ท่านมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและจะต้องรับผิดชอบหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้
ห้ามเข้าถึงหรือใช้บริการหรือสร้างบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย การที่ท่านใช้บริการและการปฏิบัติตนบนแพลตฟอร์มของเราจะต้องเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ห้ามเปิดเผยข้อมูล สร้างลิงก์มายังบริการของเรา สร้างเฟรมหรือมิเรอร์เนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในหรือเข้าถึงได้จากบริการของเรา ใช้บริการของเราเพื่อการแบ่งปันเวลาหรือนำไปหารายได้ในลักษณะของสำนักงานบริการ หรือเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับบุคคลที่สามในลักษณะอื่นๆ
ห้ามแก้ไขระบบความปลอดภัยของบริการ แก้ไขบัญชีของผู้ใช้รายอื่น เข้าถึงข้อมูลในบริการหรือแพลตฟอร์มที่ไม่ได้มีไว้เพื่อท่าน เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง พยายามสืบค้น ตรวจหา หรือทดสอบช่องโหว่ของบริการหรือแพลตฟอร์มใดๆ หรือเจาะระบบความปลอดภัยหรือมาตรการรับรองความถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือตั้งใจทำให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบใช้การไม่ได้

9. การระงับการเข้าใช้บริการ
เราอาจระงับบัญชีของท่านหรือจำกัดการเข้าถึงส่วนใดๆ ของบริการของเราหากท่านละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเรา โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบก็ได้ หากท่านละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้อย่างร้ายแรงหรือบ่อยครั้ง เราอาจยุติการเป็นสมาชิกของท่านทันที
หากท่านสำรองที่นั่งแต่ไม่เข้าเรียนติดต่อกันสามครั้งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ระงับไม่ให้เข้าถึงเป็นเวลา 30 วัน

10. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ป้องกัน และไม่เอาผิด SEAC, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้จากข้อเรียกร้อง ความสูญเสีย ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนายที่สมเหตุผล) ที่เกิดจากการที่ท่านใช้บริการของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ภาระผูกพันนี้จะยังคงอยู่แม้ว่าการเป็นสมาชิกของท่านจะสิ้นสุดลงแล้ว

11. การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิด
SEAC, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้จะไม่รับผิดต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ มูลเหตุแห่งการดำเนินคดี ความรับผิดหรือความเสียหายประเภทใดๆ สำหรับสาเหตุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่ว่าจะในทางสัญญา การประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิด เกินกว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ท่านชำระไว้เป็นค่าบริการของเราในช่วงระยะเวลาสิบสองเดือนก่อนหน้าวันเกิดมูลเหตุแห่งการดำเนินคดี
SEAC, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียผลกำไร ยอดขาย หรือธุรกิจ, การสูญเสียโอกาสในการใช้งานหรือความเสียหายของซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือสารสนเทศ, การนัดหยุดงาน หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายข้างเคียงหรือเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่ครอบคลุม หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือเพื่อทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ที่เกิดจากการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้บริการหรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการไม่ว่าในกรณีใดๆ และไม่ว่าสภาพแห่งสิทธิ์เรียกร้องจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ตามขอบเขตสูงสุดซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ (ข) การดำเนินการหรือเนื้อหาใดๆ ของบุคคลอื่นนอกเหนือจาก SEAC รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดำเนินการที่หมิ่นประมาท ล่วงเกิน หรือผิดกฎหมาย หรือ (ค) การเข้าถึง ใช้งาน หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือข้อมูลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก SEAC
SEAC, บริษัทในเครือ, คู่ค้า, ซัพพลายเออร์ และตัวแทน รวมถึงเจ้าหน้าที่และพนักงานของหน่วยงานเหล่านี้ ขอรับรองว่าจะตอบสนองความต้องการของคุณด้วยเนื้อหาที่อัปเดตและขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล แทนที่และอัปเกรดเนื้อหา
ท่านรับทราบว่าการใช้บริการของเราอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขของการอนุญาต หรือมีบริการของหรือโฆษณาบุคคลที่สาม ท่านยอมรับว่าเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว 

12. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราวโดยมีผลเป็นการแทนข้อกำหนดเดิม เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริการของเราอยู่เสมอ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยระบบแจ้งเตือนผ่านการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับกับท่านทันทีเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ การที่ท่านยังคงใช้บริการต่อไป ถือได้ว่าท่านตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว 

13. การแบ่งแยกส่วน
หากข้อหนึ่งข้อใดในข้อกำหนดนี้ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าส่วนที่ยังสมบูรณ์และยังใช้บังคับได้นั้น ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป

14. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
ข้อกำหนดนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากข้อกำหนดนี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดนี้ ทั้งสองฝ่ายประสงค์จะให้มีการระงับข้อพิพาทภายใต้อำนาจของศาลไทย

TERMS OF USE
Products and services available in YOUR NEXT U web portal are provided by SEASIA LEADAVATION CENTER CO., LTD. (“SEAC”). These Terms of Use ("Terms") govern your use of our website, apps, and other products and services ("Services"). By using our Services, you agree to these Terms including the policies referenced in these Terms. 

1. Subscription Services
We provide personalized subscription services that allow you to access to our world-class courses, materials and community via OnLine, InLine, FrontLine and BeeLine. 
Subject to these Terms and our policies, we grant you a personal, non-exclusive, non-transferable, revocable right to access and use our Services during your subscription term, for your educational and personal development purpose only. You may download content from our Services only for your personal, non-commercial use.
Certain feature or courses in our Services are available in Thailand only. You would not be able to access certain feature or courses in our Services while you are outside Thailand.

2. Subscription Fee
Subscription fee will be charged at the applicable rate with the payment method acceptable to us as specified on our website. Subscription fee is non-refundable. We do not provide refunds or credits for any partial-month periods or unwatched content.

3. Account
Once you register and activate your account, you will have access to our Services within 2 business days. You certify that the information you provide to us is accurate and complete.
You must not share your account with anyone else. You will keep your passwords confidential. You are responsible for all activities done under your account, including for any damage (to us or anyone else) caused by the third party using your account. 
Except as otherwise expressly authorized in these Terms, you must not share, lend, lease, sell, license or otherwise make the Services available to third parties.

4. Proprietary Rights
Using our Services does not give you ownership of any intellectual property rights in our Services or the content you access.
SEAC and/or its partners own all rights, titles and interests in any and all copyrights, trademark rights, patent rights and other intellectual property or other rights in the Services, as well as any work product, and any improvements, design contributions or derivative works conceived or created by SEAC in or to the Services.
You must not copy, modify, create a derivative work of, reverse engineer, reverse assemble, decompile or otherwise attempt to discover any source code or underlying ideas or algorithms while accessing or using our Services.
Except as otherwise expressly authorized in these Terms , you must not copy, modify, adapt, edit, archive, translate, reproduce, distribute, transmit, assign, sell, broadcast, rent, share, lend, display, perform, publish, license, create derivative works of or based on content and information contained on or obtained from the Services.

5. Your Content
The Services enable you to share your content, posts you make in the forums, and the like ("User Content"), with SEAC, instructors, and/or other users. You retain all intellectual property rights in, and are responsible for, the User Content you share.
To the extent that you provide User Content, you grant SEAC a fully-transferable, royalty-free, perpetual, sub-licensable, non-exclusive, worldwide license to copy, distribute, modify, create derivative works based on, publicly perform, publicly display, and otherwise use the User Content. We reserve the right to remove or modify User Content for any reason, including User Content that we believe violates these Terms.
By submitting your suggestions, ideas, comments, and other feedback regarding the Services, you grant us the right to use such feedback without any restriction or any compensation to you. 

6. Additional Terms for InLine Course
The Service does not include the meals, breaks, beverage, and parking expenses when you attend an InLine course at SEAC Space, FYI Center.
Due to limited seats available for each InLine course, enrollment will be made on a first come, first serve basis. Please see our Enrollment Policy for more detail. 
In case of cancellation or no show, please see our Cancellation Policy. https://www.yournextu.com/enrollment-and-cancellation-policy/ 

7. Additional Terms for BeeLine Community
Please be courteous to other users and stay on the topic. Everyone wants to be treated with respect, and showing respect to others makes the community better for all subscribers. 
Our policy is to comply with the laws of Thailand. We prohibit use of our platform to communicate any message or material that is unlawful, libelous, harmful to minors, obscene or constitutes pornography, infringes the intellectual property rights or other proprietary rights of a third party or would otherwise give rise to civil liability, or that constitutes or encourages conduct that could constitute a criminal offense, under any applicable law or regulation.
You must refrain from behaving in disruptive, offensive, abusive, exploitative or degrading manner in BeeLine Community. In addition, you must be constructive and polite, not mean-spirited or contributed with the intention of causing trouble.

8. Your responsibilities
The quality of the display of our content may vary from device to device, and may be affected by a variety of factors, i.e. your location, the bandwidth available through and/or speed of your Internet connection. 
All guidelines, use restrictions and responsibilities set forth in these Terms apply to your use of the Services and behavior on our platform.  You are responsible to comply with the Terms and will be liable to us for any violations of these Terms.
You may not access or use the Services or create an account for unlawful purposes. Your use of the Services and behavior on our platform must comply with applicable laws or regulations, e.g. computer related offense laws and electronics transaction laws.
You may not disclose, create any link to our Services, frame or mirror any content contained or accessible form our Services, use our Services for timesharing or service bureau purpose or otherwise for the benefit of a third party.
You shall not to tamper with the security of the Services, tamper with other user accounts, access data on the Service or platform not intended for you, log into a server or account that the you are not authorized to access, attempt to probe, scan or test the vulnerability of any service or platform or to breach the security or authentication measures without proper authorization, or willfully render any part of the systems unusable.

9. Suspension / Termination
We may, at our discretion, suspend your account or restrict your access to any portion of our Services, with or without notice, if you violates any of these Terms. If you commits a material breach or repeated breach of these Terms, we may terminate your subscription immediately.
In case of three consecutive no shows for any reason, we reserve right to suspend your access for 30 days.

10. Indemnification
You agree to indemnify, defend, and hold harmless SEAC, its affiliates, partners, suppliers, and agents, including their officers and employees, from and against any third-party claims, demands, losses, damages, or expenses (including reasonable attorney fees) arising from your unauthorized use of our Services or your violation of these Terms. This obligation will survive termination of you subscription.

11. Disclaimer and Limitation of liability
SEAC, ITS AFFILIATES, PARTNERS, SUPPLIERS, AND AGENTS, INCLUDING THEIR OFFICERS AND EMPLOYEES, SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS, INJURY, CAUSE OF ACTION, LIABILITY OR DAMAGE OF ANY KIND FOR ANY CAUSE RELATED TO OR ARISING OUT OF THESE TERMS, WHETHER IN CONTRACT, NEGLIGENCE OR TORT, IN EXCESS OF THE TOTAL FEES PAID BY YOU FOR OUR SERVICES DURING THE TWELVE MONTH PERIOD IMMEDIATELY PRIOR TO THE DATE THE CAUSE OF ACTION AROSE.
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES, AND REGARDLESS OF THE NATURE OF THE CLAIM, SHALL SEAC, ITS AFFILIATES, PARTNERS, SUPPLIERS, AND AGENTS, INCLUDING THEIR OFFICERS AND EMPLOYEES, BE LIABLE TO YOU FOR LOSS OF PROFITS, SALES OR BUSINESS, LOSS OF USE OR CORRUPTION OF SOFTWARE, DATA OR INFORMATION, WORK STOPPAGE OR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL, COVER, PUNITIVE, OR EXEMPLARY DAMAGES RESULTING FROM YOUR ACCESS TO OR USE OF OR INABILITY TO ACCESS OR USE THE SERVICES; (B) ANY CONDUCT OR CONTENT OF ANY PARTY OTHER THAN SEAC, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY DEFAMATORY, OFFENSIVE, OR ILLEGAL CONDUCT; OR (C) UNAUTHORIZED ACCESS, USE, OR ALTERATION OF YOUR CONTENT OR INFORMATION.

SEAC is ensuring we are serving your needs with updated content and reserves the right to delete, replace and upgrade content.
You acknowledge that use of our Services may require third party software that is subject to third party licenses, or contains the service or advertise of third party. You agree that we are not responsible for the products and services provided by such third parties. 

12. Change of Terms
From time to time, we may update these Terms to clarify our practices or to reflect new or different practices (such as when we add new features). In case we make any change, we will notify you by posting a notice through the platform. Modifications will become effective on the day they are posted unless stated otherwise. Your continued use of our Services after changes become effective shall mean that you accept those changes. Any revised Terms shall supersede all previous Terms.

13. Severability
The invalid, illegal, or unenforceable provision of these Terms will not affect validity, legality and enforceability of any other provisions which will remain in full force and effect.

14. Governing law and Jurisdiction
These Terms are governed by and construed in accordance with the laws of Thailand.
The courts of Thailand will have an exclusive jurisdiction to adjudicate any dispute arising under or in connection with these Terms.