Online Courses Talent Accelerator

เรียนรู้แบบออนไลน์ระยะสั้น กับหลักสูตรระดับโลกที่เราคัดสรรมาแล้ว

ให้คุณเลือกเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน พร้อมรับใบประกาศนียบัตร รับรองระดับสากลอย่าง Ej4 และ CoorpAcademy


พัฒนาพื้นฐานของ Mindset เพื่อยกระดับศักยภาพในตัวคุณให้โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการต่อยอดจุดแข็ง และวิเคราะห์ปรับปรุงจุดอ่อน [...]

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ ด้วยเทคนิคการสื่อสารเจรจาต่อรอง เครื่องมือการบริหารจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับคน รวมถึงกา [...]

เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีประสิทธิภาพ ยกระดับความสามารถของการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ได้สูงสุด [...]

พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจของคุณไปในระดับขั้นที่สูงขึ้น [...]

เรียนรู้วิธีคิดการทำงานแบบอไจล์ ที่เน้นความเร็วในการปรับเปลี่ยนและคุณภาพของงาน   [...]

เรียนรู้การใช้ข้อมูลและเลือกใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ [...]