Online Courses Developing Your Digital Literacy

เรียนรู้แบบออนไลน์ระยะสั้น กับหลักสูตรระดับโลกที่เราคัดสรรมาแล้ว

ให้คุณเลือกเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน พร้อมรับใบประกาศนียบัตร รับรองระดับสากลอย่าง Ej4 และ CoorpAcademy


เรียนรู้กระบวนการปกป้องความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลบนโลกออนไลน์ [...]

เรียนรู้บทบาทของข้อมูลที่เข้ามาปรับเปลี่ยนชีวิตและการทำงานของคนในยุคนี้ เครื่องมือและเทคนิคการเพิ่มมูลค่าจากการต่อยอดการใช้ [...]

อัปเดตข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคตที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคม ช่วยให้คุณเห็นโอกาสใหม่ๆ ในการทำการตลาด  ช่องทางการทำธุ [...]