YourNexU YourNexU

เรียนรู้ด้วยหลักสูตรออนไลน์มากกว่า 200+ หลักสูตร

ครบทุกทักษะที่คุณตามหา และทักษะอื่นๆอีกมากมาย ที่จะทำให้คุณก้าวนำกว่าใครในยุคปัจจุบัน

หลักสูตร The Digital Marketing Certified Associate (DMCA) ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเชี่ยวชาญหลักสำคัญในการตลาดดิจิทัลทั้งใ [...]

หลักสูตรนี้จะช่วยส่งเสริมเรื่องการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบไปด้วยวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อการตลาดออนไลน์ การวิเคราะห [...]

เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์เว็บไซต์ และเนื้อหาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ ฝีกฝนให้เชี่ยวชา [...]

หลักสูตร PPC ระดับมืออาชีพนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนให้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ โดยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแ [...]

หลักสูตร Advanced Search Engine Optimization (SEO) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนเชี่ยวชาญด้าน SEO หรือการทำให้เว็บไซต์ติดอันดับการค้ [...]

หลักสูตร Data Science with Python นี้ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ data science และ เทคนิคการวิเคราะห์ ด้วยการใช้ Python ผู้เรียนจะได้เรี [...]

หลักสูตรรับรองประกาศนียบัตร Apache Spark และ Scala นี้ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงานกับ Big Data Hadoop [...]

หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เข้าถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่นิยมใช้มากที่สุด (Microsoft Excel) ผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้เครื่อง [...]

Microsoft Power BI เป็นชุดเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล และดึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจออกมาผ่านการสร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ [...]

องค์กรต่างๆ ทั่วโลกนำ Tableau มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก Tableau ช่วยการสร้างภาพของข้อ [...]

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการ Agile Scrum ที่เป็นที่นิยมอย่างสูง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดที่สำคัญของ [...]

หลักจิตวิทยา และเทคนิคในการสื่อสารมีความสำคัญอย่างไร?อ่านใจคนไม่ออกก็ไม่ใช่ปัญหา โปรแกรมออนไลน์นี้จะพาคุณไปเรียนรู้หลักจิตวิทยา [...]