YourNexU YourNexU
Learning Path : Your Aspirations : Better Relationships Learning Path : Your Aspirations : Better Relationships

Lifelong Learning / June 14, 2019

Learning Path : Your Aspirations : Better Relationships

ลดข้อผิดพลาดในการทำงานด้วยการอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร


ใครหลายคนอาจมองว่า การสื่อสารที่ดี เป็นเรื่องง่ายโดยไม่มีความจำเป็นที่ต้องเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารใดๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การสื่อสาร นับเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตและการทำงานในแต่ละวันของคนเราทุกคน เนื่องจากการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนั้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายทอดที่แสดงถึงความรู้สึกนึกคิด หรือการแสดงอารมณ์ผ่านทางสีหน้า หรือน้ำเสียง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยไม่เกิดความขัดแย้งหรือข้อผิดพลาดใดๆ ตามมาในภายหลัง

หลักสูตรการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์


ความสัมพันธ์จะราบรื่นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสกิลการสื่อสาร หากคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากปรับให้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานหรือชีวิตส่วนตัวดีขึ้น ลองเรียนรู้วิธีดีๆ จากการเข้าอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารที่คัดสรรมาช่วยให้คุณปรับการสื่อสารกับคนรอบข้างได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาตรงตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ประเมินตนเองในทักษะด้านการสื่อสารผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินโดยเทรนเนอร์ผู้มากประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสื่อสารของคุณไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมไปถึงความสามารถในการนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ มีทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกัน


Body Language and Assertiveness


ภาษากายและท่าทาง เป็นทักษะที่ต้องมีในสถานที่ทำงาน เพื่อช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งภาษากายและท่าทางนั้นสามารถใช้สื่อความหมายแทนภาษาพูดให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ ซึ่งการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารในโปรแกรมนี้ จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษากายและท่าทางได้อย่างเหมาะสม โดยคุณจะได้เรียนรู้วิธีคิด พร้อมทั้งเพิ่มความมั่นใจและความกล้าที่จะทำให้คุณนั้นมีมาดที่น่าเชื่อถือได้อย่างพอเหมาะ
เพื่อการทำงานที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น


Psychology & Communication Techniques


อ่านใจคนไม่ออกก็ไม่ใช่ปัญหา โปรแกรมออนไลน์นี้จะพาคุณไปเรียนรู้หลักจิตวิทยา และเทคนิคในการเจรจา ที่จะช่วยเผยเรื่องที่อีกฝ่ายซ่อนไว้ เรียนรู้วิธีสร้างบรรยากาศให้เป็นไปในเชิงบวกเพื่อให้ได้บทสรุปที่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่าย เพราะอาจมีอีกหลายคนที่ยังคงสงสัยว่าการพูดเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำได้อย่างไร ซึ่งหลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการคิด เทคนิค และการวางแผนด้วยกลวิธีต่างๆ รวมไปถึงการเข้าใจความต้องการของผู้อื่นโดยธรรมชาติ เพื่อให้การสื่อสารหรือเจรจานั้นเกิดประโยชน์สูงสุด


The Four Houses of DISC 1: Reading Others and Knowing Self


ไปทำความเข้าใจพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงบุคลิกในการทำงาน ให้คุณรู้จักตัวและรู้จักสังเกตสไตล์ของคนอื่นๆ เรียนรู้วิธีปรับการสื่อสารให้พูดภาษาเดียวกันจากการฝึกการอ่านรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับคนรอบตัว หรือในบริบทการทำงาน คุณจะพร้อมสำหรับการดีลกับคนหลากหลายประเภท และโน้มน้าวคนได้สำเร็จ ด้วยการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสาร ที่ช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวและเปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศน์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรนั้นไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้อย่างสำเร็จ

ก้าวออกมาจากในพื้นที่ที่เคยชิน ทำให้เป็นการปิดโอกาสตัวเองในการพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจนี้จะฝึกให้คุณรู้จักสังเกต และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง โดยการกำจัดความกลัวต่างๆ ที่คุณสร้างให้กับตัวเอง และตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อเส้นทางที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการทำงาน


New Me Newland 1: Understanding Change


การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากการพัฒนาและการปรับตัวที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนพึงมี แต่คุณจะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นได้ดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล โดย New Me Newland 1: Understanding Change เป็น workshop สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะติดอาวุธ ให้คุณเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในฐานะบุคคลและองค์กร พร้อมทั้งตัวช่วยให้คุณเข้าใจและรู้เท่าทันตัวเอง เพื่อสามารถค้นพบศักยภาพที่แท้จริง


Bringing Data Culture to Life in the Workplace


ธุรกิจของคุณได้ใช้ประโยชน์จากดาต้ามหาศาลที่มีอยู่รึเปล่า ถ้าคำตอบคือไม่ คอร์สออนไลน์นี้จะช่วยให้คุณปลูกฝังให้ดาต้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเรื่องคุ้นเคยของการทำงานทุกวัน และพาไปค้นพบโอกาสใหม่ๆ เพื่อให้ตัดสินใจได้ฉลาดยิ่งขึ้น

By Pariyakorn

แชร์เรื่องนี้ :