YourNexU YourNexU

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ ส่งต่อ โอน หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ากับบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด เห็นสมควรและหน่วยราชการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าและการดำเนินการทางกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับประกันและข้อพิพาทใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดและการขาย เช่น การส่งจดหมายข่าว การส่งเสริมการขาย การติดต่อทางโทรศัพท์ และส่งข้อความเกี่ยวกับข่าวสารของ บริษัท และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การสำรวจดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า การตลาดแบบลูกค้าสัมพันธ์ และอื่นๆ รวมถึงข้าพเจ้าตกลงที่จะได้รับการติดต่อโดยไปรษณีย์ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และข้อความเกี่ยวกับข่าวสารของ บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด สินค้าและบริการอื่น (ของบริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และคู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือกอย่างระมัดระวัง) ซึ่งอาจเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้า บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด อาจขอความช่วยเหลือจากข้าพเจ้าเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการทำวิจัยทางการตลาดเพื่อช่วยพัฒนาบริการให้กับลูกค้า อนุญาตให้เผยแพร่รูปภาพส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือใช้ในทางการค้าได้