หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

ใครหลายคนอาจมองว่า การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การสื่อสาร นับเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตและการทำงานในแต่ละวันของคนเราทุกคน เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานต่างๆ ดังนั้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายทอดที่แสดงถึงความรู้สึกนึกคิด หรือการแสดงอารมณ์ผ่านทางสีหน้า หรือน้ำเสียง จะช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยไม่เกิดความขัดแย้งหรือข้อผิดพลาดใดๆ ตามมาในภายหลัง

 

หลักสูตรการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

ความสัมพันธ์จะราบรื่นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสกิลการสื่อสาร หากคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากปรับให้ความสัมพันธ์ในที่ทำงานหรือชีวิตส่วนตัวดีขึ้น ลองเรียนรู้วิธีดีๆ จากการเข้าอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ที่ช่วยให้คุณปรับการสื่อสารกับคนรอบข้างได้ดีมากยิ่งขึ้น และได้ผลลัพธ์ที่ออกมาตรงตามเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ประเมินทักษะการสื่อสารผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินโดยเทรนเนอร์ผู้มากประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสื่อสารของคุณไปในทิศทางที่เหมาะสม รวมไปถึงความสามารถในการนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ มีทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกัน

 

Body Language and Assertiveness

ภาษากายและท่าทาง เป็นทักษะที่ต้องมีในสถานที่ทำงาน เพื่อช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งภาษากายและท่าทางนั้นสามารถใช้สื่อความหมายแทนภาษาพูดให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันได้ ซึ่งการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารในโปรแกรมนี้ จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านภาษากายและท่าทางได้อย่างเหมาะสม โดยคุณจะได้เรียนรู้วิธีคิด พร้อมทั้งเพิ่มความมั่นใจและความกล้าที่จะทำให้คุณนั้นดูมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ทำงานได้อย่างประสบควาสำเร็จและราบรื่นมากยิ่งขึ้น
 

 

Psychology & Communication Techniques

อ่านใจคนไม่ออกก็ไม่ใช่ปัญหา โปรแกรมออนไลน์นี้จะพาคุณไปเรียนรู้หลักจิตวิทยา และเทคนิคในการเจรจา ที่จะช่วยเผยเรื่องที่อีกฝ่ายซ่อนไว้ เรียนรู้วิธีสร้างบรรยากาศให้เป็นไปในเชิงบวกเพื่อให้ได้บทสรุปที่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่าย โดยฝึกทักษะการพูดเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งหลักสูตรพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการคิด เทคนิค และการวางแผนด้วยกลวิธีต่างๆ รวมไปถึงการเข้าใจความต้องการของผู้อื่นโดยธรรมชาติ เพื่อให้การสื่อสารหรือเจรจานั้นเกิดประโยชน์สูงสุด
 

The Four Houses of DISC 1: Reading Others and Knowing Self

เรียนรู้และทำความเข้าใจพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงบุคลิกในการทำงาน ให้คุณรู้จักตัวตนและรู้จักสไตล์ของคนอื่น ฝึกการอ่านรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับคนรอบตัว หรือในบริบทการทำงาน สร้างคุณคนใหม่ให้พร้อมสำหรับการเจรจาและติดต่อกับคนหลากหลายประเภท และโน้มน้าวคนได้สำเร็จ การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวและเปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศน์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรนั้นไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้อย่างสำเร็จ
ก้าวออกมาจากในพื้นที่ที่เคยชิน ทำให้เป็นการปิดโอกาสตัวเองในการพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจนี้จะฝึกให้คุณรู้จักสังเกต และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง โดยการกำจัดความกลัวต่างๆ ที่คุณสร้างให้กับตัวเอง และตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อเส้นทางที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
 

New Me Newland 1: Understanding Change

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากการพัฒนาและการปรับตัวที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนพึงมี แต่คุณจะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นได้ดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละบุคคล โดย New Me Newland 1: Understanding Change เป็น Workshop สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะติดอาวุธ ให้คุณเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในฐานะบุคคลและองค์กร พร้อมทั้งตัวช่วยให้คุณเข้าใจและรู้เท่าทันตัวเอง ให้สามารถค้นพบศักยภาพที่แท้จริง

 

Bringing Data Culture to Life in the Workplace

ธุรกิจของคุณได้ใช้ประโยชน์จากดาต้ามหาศาลที่มีอยู่รึเปล่า ถ้าคำตอบคือไม่ คอร์สออนไลน์นี้จะช่วยให้คุณปลูกฝังให้ดาต้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเรื่องคุ้นเคยของการทำงานทุกวัน และพาไปค้นพบโอกาสใหม่ๆ เพื่อให้ตัดสินใจได้ฉลาดยิ่งขึ้น

 

Loading

บทความอื่นๆ