f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

Growth Mindset

Growth Mindset

คนที่ประสบความสำเร็จมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือความเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถพัฒนาได้ในได้ทุกๆ ด้าน เมื่อตั้งใจทำในสิ่งนั้น และเปิดใจรับฟังความเห็นผู้อื่นเพื่อการเติบโต

Growth Mindset มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคน เมื่อทีมหรือองค์กรรวมกันใช้ Growth Mindset ก็สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้ และเป็นกรอบความคิดพื้นฐานให้คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดชีวิต

4Line Learning: Classroom & Virtual Classroom

ใช้เวลา: 3.5 ชม. (ต่อ 1 คลาส)

สถานที่เรียน: อาคาร FYI Center/ ออนไลน์

  • ความแตกต่างระหว่าง Growth Mindset กับ Fixed Mindset
  • ความสำคัญของการมี Growth Mindset ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
  • วิธีการเปลี่ยนจาก Fixed Mindset สู่ Growth Mindset
  • วิธีการนำ Growth Mindset ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

Growth Mindset ของศาสตราจารย์ ดร. Carol Dweck จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการที่นักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา และนักกีฬาคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง หนังสือที่ขายดีที่สุดของเธอ Mindset เสนอแนวคิดของ Growth Mindset ซึ่งเธอพัฒนาและพิสูจน์ผ่านการทำงานกับนักเรียน

คนที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถเรียนรู้และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ด้วยการทำงานอย่างหนัก ความเพียร และการเปิดรับข้อเสนอแนะ จะสามารถเพิ่มคะแนนในทุกวิชา ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของการคิดเชิงตรรกะ
ที่เราเคยเชื่อว่าไม่สามารถเพิ่มได้เพราะมาพร้อมกับความเป็นตัวตน ผู้ที่มี Growth Mindset แสวงหาภารกิจที่ยากให้เป็นแบบฝึกหัดในการเรียนรู้ ในขณะที่คนที่มี Fixed Mindset จะเชื่อว่าพวกเขาเกิดมาพร้อมกับของขวัญบางอย่างและ ‘ไม่สามารถ’ ทำอะไรได้ และมักจะใช้ตัวเลือกแบบง่าย ๆ มุ่งเน้นไปที่จุดแข็งตามธรรมชาติ และล้มเหลวในการพัฒนาโดยสิ้นเชิง ผู้ที่มีกรอบคิดแบบตายตัวจะมีความกังวลเกี่ยวกับชื่อเสียง – เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ต้องดูดี – มากกว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือปรับปรุงจุดอ่อน

Growth Mindset มีผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละคน แต่เมื่อทีมหรือองค์กรรวมกันใช้ Growth Mindset ก็สามารถเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าเมื่อวัฒนธรรมของ Growth Mindset ปรากฏอย่างชัดแจ้ง ผู้คนรู้สึกมีอำนาจและมุ่งมั่นมากขึ้น
และได้รับการสนับสนุนในการทำงานร่วมกันและค้นหาสิ่งใหม่ๆ ในขณะที่ วัฒนธรรมแบบ Fixed Mindset จะปิดกั้นบรรยากาศเหล่านั้น และจะทำงานไปตามระบบที่มีมากกว่า

จากการศึกษาของ Dr. Dweck ที่ร่วมมือกับองค์กรที่ปรึกษา Sen Delaney พนักงานในองค์กรที่มี Fixed Mindset ผลก็คือ มีพนักงานที่ได้รับการประเมินค่าให้อยู่ในระดับ “ดาว” เพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้น สิ่งนี้จะทำให้ความมุ่งมั่นในการทำงานลดลงและพนักงานก็รู้สึกว่า จะไม่ได้รับการสนับสนุนให้การทำงานก้าวหน้า ไม่ได้รับการสนับสนุนในการคิดสิ่งใหม่ๆ ความกลัวต่อความล้มเหลวมีอิทธิพลเหนือกว่าและผู้คนจะเริ่มระมัดระวัง ให้ความร่วมมือน้อยลงและจะคอยมองหาโอกาสที่จะเอาเปรียบเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

ในทางตรงกันข้าม องค์กรที่มี Growth Mindset มีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการทำงานของพนักงานมองเห็นการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือกัน และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของพนักงานที่จะก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับบริหารได้

Growth Mindset แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของ Dr. Carol Dweck แห่งมหาวิทยาลัย Stanford แบ่งออกเป็น workshop ในห้องเรียน 2 คลาส

ถ้าคุณกำลังสนใจลงเรียนคอร์ส Growth Mindset สมัครสมาชิกครั้งเดียวเพื่อเรียนทั้งหลักสูตร พร้อมคอนเทนต์ระดับโลกอื่นๆ อีกมากมายได้วันนี้