f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

YourNextU

digital transformation คือ, digital disruption คือ

ทำไม Digital Transformation คือสิ่งสำคัญในโลกธุรกิจ

Digital Disruption & Digital Transformation คืออะไร

เมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในการทำธุรกิจ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการทำงานในธุรกิจหรือการให้บริการลูกค้า อาจเรียกได้ว่า Digital Transformation คือหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต่อองค์กรธุรกิจที่จะช่วยให้สามารถตามทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และหมดกังวลเรื่อง Digital Disruption ที่จะเข้ามาเล่นงานอีกด้วย

 

เมื่อพูดถึง Digital Disruption ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรธุรกิจนั้นโดน Disrupt จนต้องมีการปรับตัวกันยกใหญ่ แล้วคำถามต่อมาก็คือ Digital Disruption คืออะไร Digital Disruption คือการที่ธุรกิจหยุดชะงักเพราะเทคโนโลยีนั้นมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การเงินและการธนาคาร สื่อสิ่งพิมพ์ ไปจนถึงด้านการศึกษา ทำให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้องค์กรนั้นอยู่รอด ผ่านทางการจัดการด้วยเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านการสื่อสาร การใช้งานระบบ Cloud, Big Data ไปจนถึงระบบ AI เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจ และทำให้หลายๆ องค์กรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันมากขึ้น และถือว่าเป็น Digital Transformation ด้วย

 

หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่า Digital Transformation คืออะไร ต้องบอกก่อนว่า Digital Transformation คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในด้านของธุรกิจ โดยจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานไปจนถึงกระบวนการของการทำงานและลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านั้นจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรและกลยุทธ์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจ้างงาน การปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวดำเนินงานหลัก เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรสามารถแข่งขันในภาคธุรกิจได้อย่างดียิ่งขึ้น

 

สำหรับองค์กรธุรกิจนั้น หากไม่ต้องการให้ถูก Disrupt ด้วยเทคโนโลยี การปรับตัวถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างดี การพัฒนาพนักงานและโครงสร้างทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แตกต่างจากเดิม มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ไปจนถึงการนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีนั้นๆ ได้มีประสิทธิภาพ

YourNextU มาพร้อมกับแผนการเรียนรู้ที่จะช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวให้พร้อมกับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ทั้งการทำความเข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ การบริหารองค์กรและทีมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแส Disruption ไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ในองค์กร การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต เพื่อช่วยให้คุณและองค์กรสามารถเตรียมตัวเข้าสู่โลกธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มที่ สมัครได้แล้ววันนี้

แชร์เรื่องนี้:
Facebook
Twitter
LinkedIn