เสริมทักษะลูกเรื่องที่โรงเรียนไม่เคยสอน

ปัจจุบันการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อเด็ก เพราะทักษะที่เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้มีหลากหลายและอยู่นอกเหนือจากห้องเรียน อาทิเช่น

Growth Mindset 

เป็นแนวความคิดที่จะสร้างการกระตุ้นอยากเรียนรู้มากกว่ามุ่งแต่จะประสบความสำเร็จแบบ Fixed Mindset จุดนี้เองที่จะสร้างพัฒนาการและปลูกฝังทัศนคติที่จะไม่กลัวความล้มเหลว เพราะเมื่อไรที่เด็กรู้สึกกลัวความล้มเหลว อาจเป็นสาเหตุปิดกั้นให้เขารับรู้แต่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น โดยไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการกระทำสิ่งนั้นได้

Leadership

ภาวะผู้นำเป็นรากฐานสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตแทบจะทุกด้านไม่ว่าเรื่องครอบครัว การงาน การเรียน รวมไปถึงการอยู่ร่วมในสังคม ซึ่งสังคมไทยก็ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีภาวะผู้นำเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ปัจจุบันผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยที่มีความเข้าใจว่า ผู้นำ (leader) เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่ในความเป็นจริงทุกคนสามารถที่จะพัฒนาภาวะผู้นำ (leadership) ได้ เพราะการพัฒนาภาวะผู้นำนั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องสั่งสมชีวิต ประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงการถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็ก การถูกหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อม และการฝึกฝนทักษะในด้านต่าง ๆ เป็นระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง

Social

โดยทั่วไปแล้วเด็กเรียนรู้และเข้าใจ “ทักษะทางสังคม” ผ่านประสบการณ์ที่สะสมมาของตนเอง และรับรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน แต่สำหรับเด็กบางครั้งการพูดคุยกับคนอื่นหรือสร้างเพื่อนก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ แม้แต่การแสดงออกที่ไม่ถูกกาลเทศะ รวมถึงความรู้สึกไม่สบายใจ ไม่มั่นใจในทักษะที่เขามี หรือไม่รู้วิธีจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ก็อาจเป็นเพราะพวกเขายังขาดทักษะทางสังคม แต่หากลูกรู้จักตัวเองก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือทำความรู้จักกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น เหมือนคำคมที่ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

 

Loading

บทความอื่นๆ